8 Απριλίου 2013

Ἐξαθλίωσις τοῦ Στρατοῦ

(Ἡ Βουλγαρία ἀπό 12000 ἄνδρες ἔχει σήμερα 18000 ἄνδρες. Ἀπό 130 ἅρματα, μόνον 86. Καλή νά συμμετέχει μόνο σέ διεθνῆ συνέδρια…)


Γιά νά εἶναι τό "ἐλεύθερον" εὔψυχον , θά πρέπει
ἡ ... ἐλευθερία του νά κατωχύρωνεται ἀπό ἀνα-
φαίρετες προϋποθέσεις, ἀλλιώς θά ... ψοφήση
σύντομα
Δέν γνωρίζουμε τί μπορεῖ νά ἀπειλῆ τήν Βουλγαρία, ὅμως ἡ ταλαίπωρος Ἑλλάς ζεῖ χρόνια στό μάτι τοῦ κυκλῶνα. Οἱ Ἀλβανοί μιλοῦν γιά τήν μεγάλη Ἀλβανία μέχρι τήν Ἄρτα. Τά Σκόπια «μοστράρουν» τήν Μακεδονία του Αἰγαίου μέχρι τόν Ἀλιάκμωνα καί πρωτεύουσα τήν Θεσσαλονίκη (σίγουρα μέ δήμαρχο τόν Μπουτάρη). Ἡ Τουρκία δημοσιεύει χάρτη μέ τήν δυτική Θράκη καί τά Δωδεκάνησα, ἔχοντας ἤδη τήν μισή Κύπρο, ἐνῶ ἡ Βουλγαρία, δῆθεν, σωπαίνει, ἀλλά τά ἐθνικιστικά της κόμματα μιλοῦν γιά τήν Καβάλα καί ἔξοδο στό Αἰγαῖο. Ἐάν δέν ἐκδηλώνεται ἐπισήμως εἶναι ἡ μεγάλη Τουρκική κοινότης στόν νότο καί τά προβλήματα πού τῆς δημιουργεῖ. Ὁ χειρώτερος, ὅμως, ἐχθρός της Ἑλλάδος εἶναι οἱ πολιτικοί της καί οἱ ὑψηλά ἱστάμενοι δημόσιοι «ἄρχοντες» καί ὑψηλόβαθμοι ὅλων τῶν ἐπιπέδων του κρατικοῦ μηχανισμοῦ καί οἱ ἐλοχεύοντες κομμουνισταί.
Γιά τέτοιες μ...............ες εἶμαστε πρῶτοι

Παραδοσιακός, μοναδικός φύλακας ἔναντι ὅλων αὐτῶν, ὁ στρατός! Αὐτόν θά διαλύσουμε. Σύμμαχος στό ἐθνικό ἔγκλημα αὐτό οἱ ἴδιοι οἱ ἀξιωματικοί. Καί μάλιστα οἱ ἀνώτατοι. Τό στράτευμα κατεστράφη πρωτίστως ἀπό τήν περιφρόνησιν καί τόν διασυρμό τῶν στελεχῶν του ὡς καί τήν οἰκονομικήν ἀπαθλίωσίν του ἀπό τήν πολιτεία, πού συνοδεύθηκε ἀπό τήν πτῶσιν τοῦ φρονήματος καί τοῦ ἠθικοῦ του. Δεύτερον, τήν μή ἐπαρκῆ ἀνανέωσιν καί ἐξυγχρονισμόν τοῦ ἐξοπλισμοῦ του. Καί τρίτον μέ τόν δραστικό περιορισμό τοῦ λειτουργικοῦ προϋπολογισμοῦ του, πού ἀντανακλᾶ εὐθέως καί ἐγκληματικῶς εἰς τήν συντήρησιν τοῦ ὑλικοῦ καί βασικῶς εἰς τήν ἐκπαίδευσίν του ὡς καί τήν διατήρησιν τοῦ ἀριθμοῦ τῆς δυνάμεώς του.
Ὁ στρατός στήν οὐσία ὑπολειτουργῆ, ἡ πειθαρχία του ἔχει κλωνισθεῖ καί τό φρόνημα καί ἠθικόν του εἶναι ἀνησυχητικῶς μειωμένο. Τήν ἴδια ὥρα, ὁ τρομοκράτης τῆς περιοχῆς, Τουρκία, συνεχῶς ἐδυναμοῦται, προκαλεῖ καί μέ θρασύτητα ἀπειλεῖ, παρακολουθώντας τί γίνεται καί ὑποδαυλιζόμενος εἰς τόν γελοῖο ἐγωϊσμό του ἀπό Ἀμερική καί Ἀγγλία (δηλαδή διεθνῆ Σιωνισμό).
Ἤταν μιά χρυσή ἐποχή.................
Καμμία ἀνησυχία! Καμμία κίνησις! Στρατόπεδα ἔχουν κλείσει λές καί εἶναι ἐμπορικά τῆς Αἰόλου ἤ τῆς Ἀθηνᾶς, ἐκπαίδευσις δέν γίνεται καί ὁ χρόνος παραμονῆς στό στράτευμα προσομοιάζει μέ ταχύρυθμα σεμινάρια νεοπροσληφθέντων ὑπαλλήλων. Ἀκόμα καί ἄν ἔπρεπε νά πεινάσουμε περισσότερο, νά ὑποφέρουμε περισσότερο, τό στράτευμα, ἡ καρδία τοῦ ἔθνους, ἔπρεπε νά παραμένη ἀλώβητο ἀπό κάθε ἰσχύουσα ἀρνητική ἀλλαγή στή λειτουργία τοῦ κράτους. Γιά νά συμβεῖ αὐτό ἔπρεπε νά ἔχουμε πολιτικούς Ἕλληνες καί στρατιωτικούς ἄνδρες. Δυστυχῶς δέν συμβαίνει τίποτα ἀπό τά δύο.

Κωνσταντῖνος Νίκης