15 Απριλίου 2013

Σκουριές
Θυμᾶμαι ὅταν ἤμουν παιδί, τί μοῦ εἶχε πεῖ ἕνας μασόνος τό 1958 (ἀργότερα «σεβάσμιος»): ὁ στρατός θά παραμείνη μόνον ὡς «φολκλόρ», γιά παρελάσεις καί θά ἔχουμε τήν ἀστυνομία γιά νά ἐπιβάλη τόν νόμο (σ.σ ἐννοοῦσε τόν δικό τους νόμο).

   Ἐπί τέλους ἔγινε ἡ ἀρχή. Ἄς γίνει παράδειγμα γιά μία συνέχεια σέ κάθε πόλι καί χωριό τῆς Ἑλλάδος. Ἡ φωτιά τῆς ἐπαναστάσεως ἀρχίζει ἀπό μία σπίθα.
Κάθε ἀστυνομικό τμῆμα, κάθε ὑπουργεῖο, κάθε
κρατικός ὀργανισμός δεν ἀνήκει στόν λαόν καί τό
ἔθνος. Ἀνήκει στίς κατοχικές δυνάμεις.
  Στά διαδραματιζόμενα στή Χαλκιδική, ὁ στρατός τῶν νεοεποχιτικῶν κυβερνήσεων, δηλαδή ἡ ἀστυνομία, ἐπενέβη σπάζοντας τίς πόρτες, στά σπίτια δύο χωρικῶν διαδηλωτῶν καί τούς συνέλαβε.
    Ἡ κομμουνιστική τρομοκρατία τῶν «σωμάτων ἀνασφαλείας», πού ἔχουν πιά ξεπεράσει κάθε ὅριο ἐναντίον τοῦ λαοῦ καί τῶν ἐργαζομένων, ὄχι μόνον δέν ἐπτόησεν τούς κατοίκους τῶν Σκουριῶν, ἀλλά ἑνώνοντάς τους ἀπέναντί του κοινοῦ κινδύνου πού ἡ ἀστυνομία καί ὁ «νόμος» ἀντιπροσωπεύουν, ἐπετέθησαν ἐναντίον τοῦ ἀστυνομικοῦ τμήματος, τό κατέλαβαν καί ἔκαυσαν ὅ,τι ὑπῆρχε σ’αὐτό.
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ: ἤ μέ τόν λαό ἤ μέ το
κράτος. Ἤ μέ τήν Πατρίδα ἤ μέ τίς
δυνάμεις κατοχής.Ἤ μέ τό Ἔθνος ἤ
ἐναντίον τοῦ Ἔθνους.
    Τό ἀντισυνταγματικό κράτος τῶν προδοτικῶν κυβερνήσεων, τῶν μνημονίων, τῆς τρόϊκας καί τῆς δῆθεν «Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως», περίτρομο πῆρε τό μήνυμα τῆς ἐξεγέρσεως καί σιωπᾶ.
   Ἡ πρᾶξις αὐτή τῆς ἐλευθερίας, στά σχέδια καταπιέσεως καί ἀφανισμοῦ τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, πού ἔχουν τεθεῖ σέ ἐφαρμογή ἀπό τά κοινοβουλευτικά ἀντεθνικά κόμματα, ὑψώνεται φωτεινό μετέωρο καί σηματοδοτῆ τήν ἀπαρχή τοῦ ἀγῶνος γιά ἐθνική ἀνεξαρτησία σέ ἐπανελληνισμένο καί ἐλεύθερο κράτος-ἔθνος.

Ζήτω ἡ Ἐλευθερία
Ζήτω ὁ Ἀγών
Ζήτω ἡ Ἐπανάστασις
Ζήτω ὁ ἀδούλωτος Ἑλληνικός Λαός
ΚΑΤΩ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ


Κωνσταντῖνος Νίκης