5 Απριλίου 2013

Κυπριακή Κρίσις


    Διερωτώμεθα τόσον καιρόν διά τά τεκταινόμενα εἰς τήν μεγαλόνησον. Διερωτώμεθα πώς ἀφήνεται να «βγάζει πετρέλαια», πώς ἀφήνεται οἰκονομικῶς να ἀποκτᾶ δύναμιν, πῶς…, πῶς…, πῶς…. Καί αἰφνιδίως ξέσπασε ἡ καταιγίδα! Τό μέχρι ἐχθές νησί πού κατέφευγαν γιά νά ἐξελιχθοῦν οἰκονομικῶς πολλοί Ἑλλαδῖτες ἐπιχειρηματίες, πού ὁ τουρισμός του συνεχῶς ἀνεπτύσσετο πού τά ρωσικά κεφάλαια γέμιζαν τίς τράπεζές του, πού ὅλα ἐφαίνοντο, παρ’ὅλην τήν κρίσιν, νά ἰσοῤῥοποῦν καί νά βαίνουν καλῶς, ξαφνικά κατάῤῥέει μέσα σέ ἕνα κατηγορητήριο γιά «βρώμικα χρήματα», οἰκονομικῶν ἀτασθαλιῶν, ἐπικειμένης κατάῤῥεύσεως τοῦ χρηματοπιστωτικοῦ συστήματος… Ἕνα σωρό αὐθάδεις αὐνανισμοί τῆς διεθνοῦς τραπεζικῆς μαφίας, πού ἔχει βάλει ἐμπρός τό σχέδιο τοῦ οἰκονομικοῦ πολέμου διά τήν ὑποδούλωσιν τῆς ἀνθρωπότιτος.

Κύπρος μου, μέσα στό σύμπαν προβάλεσαι γαλάζια, πανώρια, ΕΛΛΗΝΙΚΗ!!!
 
  Ἔτσι ὅπως ἔγινε τό 1989 στήν Ἄπω Ἀνατολή ( ποιός τό θυμᾶται;) πού ἐπανελήφθη εἰς τήν Εὐρώπη μέ κερκόπορτα τήν Ἑλλάδα, ἐξέσπασε προστυχότερο τώρα στήν ἀτυχῆ Κύπρο, βίαιο καί ἀπροκάλυπτο στίς ἐλεεινές διαθέσεις του. Ὅλα αὐτά, πού ακούγονται τώρα για σκάνδαλα πολιτικῶν παραγόντων τῆς νήσου, κακῆς οικονομικῆς διαχειρήσεως, διαφυγῆς κεφαλαίων κ.α. δεν εἶναι παρά «μποῦρδες» γιά νά καλυφθῆ ἡ πραγματική αἰτία ἤ ἄν θέλετε, μέρος τοῦ σχεδίου διά τήν οικονομικήν καταβαράθρωσιν τῆς Κύπρου μας. Διερωτώμεθα γιά τούς Ρώσσους. Αὐτή ἦταν ἡ μόνη μας ἀπορία (τά ἄλλα ὅλα τά φοβούμεθα καί τά περιμέναμε). Ἔτσι ὅπως ἐπώλησαν τούς Σέρβους πωλοῦν τώρα τούς ἀδελφούς μας στήν Κύπρο. Θέλαμε νά δοῦμε ἄν ἦταν «ἀνεξάρτητοι» στήν πολιτική τους ἤ ἄν τούς δεσμεύει καί αὐτούς ὁ διεθνής ἑβραϊκός τραπεζικός παράγων. Τώρα τό εἴδαμε.
Λύκοι στό νησί...
   Ἦταν δυνατόν ἡ μικρά ἑλληνική Κύπρος νά στέκεται δίπλα στά κοιτάσματα πετρελαίου τοῦ Ἰσραήλ; Εἴδατε αὐτό νά τό ἐνοχλεῖ κανένας; Τους  Τούρκους μήπως; Λέγανε οἱ ἠλίθιοι, οἱ ἀμετάπιστοι, οἱ ἀμετανόητοι, ὅτι ἡ συμμαχία μέ τό Ἰσραήλ ἐνισχύει τήν Ἑλλάδα. Γελάγαμε καί περιμέναμε τήν στιγμή. Μόλις ὁ ἀράπης πρόεδρος τῶν Η.Π.Α. ἐκόμισε τίς ἐντολές τοῦ Ροκφέλερ, οἱ ἑβραῖοι ἐζήτησαν … ΣΥΓΝΩΜΗ, παρακαλῶ, ἀπό τούς Τούρκους! Μείνανε ἀποσβολομένα τά ἐδῶ ἀνθρωπάκια! Οἱ Γραίκουλοι! Εἶναι δυνατόν νά ὑπάρχη Ἑλλάς καί οἱ Τοῦρκοι νά εἶναι ἐχθροί μέ τούς ἑβραίους; Ἡ Τουρκία, τό βρωμερό αὐτό κράτος τῶν Νεομογγόλων, ζεῖ διότι τούς χρειάζονται στήν πολιτική ἐναντίον τῆς Ἑλλάδος καί γιά τόν ὅποιο ἐλεγχό της.
    Ἔπειτα, ὁ τουρισμός τῆς Κύπρου καί ἡ οἰκονομική της ἄνοδος ἐνοχλοῦσε τούς ἑβραίους, ὅπως χρόνια πρίν ὁ Λίβανος, «τό Παρίσι τῆς Ἀνατολῆς». Τώρα ἡ Κύπρος. Ὅποιο κράτος συνορεύει μέ τόν ἐβραιότοπο τοῦ Ἰσραήλ πρέπει νά καταστρέφεται.
    Καί ἄς μή ξεχνοῦμε, ὅτι πρόεδρος τοῦ Γιουρο-γκρούπ ὅταν ἐπισυνέβησαν (τά πρό καιροῦ ἀποφασισθέντα καί σχεδιασθέντα διά τήν ἠρωϊκήν Μεγαλόνησον) ὅλα αὐτά, ἦταν ὁ ἀχυράνθρωπος τῶν Βρυξελῶν, ἑβραῖος, Γιαροῦν Ντάϊζενμπλουμ (διπλανή φωτογραφία).

Κωνσταντῖνος Νίκης