20 Δεκεμβρίου 2012

Τό ψεῦδος, ἡ ὑποκρισία, ἡ παλιανθρωπιά, ἡ ἀνεντιμότης καί ἡ ἀπάτη τοῦ πολιτικοῦ κόσμου καί ἡ πόρωσις τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ.


 (Ἕνα μικρό ἀλλά χαρακτηριστικό παράδειγμα.)

Μᾶς τό ἀπεκάλυψε ὁ κομμουνιστής ΤΕΝ-ΤΕΝ τοῦ ἑλληνικοῦ κοινοβουλίου. Αὐτός, πού μέ τίς πλάτες τῶν … καπιταλιστῶν καί ἰμπεριαλιστῶν Ἀμερικανῶν, ἑτοιμάζεται καί ἀνυπομονεῖ νά μᾶς κυβερνήση. Ἀσυνεπής καί ἀνακόλουθος, ἰδεολογικῶς, πρός τούς ἐργαζόμενους, τά’βαλε μέ τό μέλος τῆς κυβερνήσεως, ὑπουργόν Μανιτάκην, ὁ ὁποῖος πρωτοστατεῖ στίς ἀπολύσεις δεκάδων ὑπαλλήλων και ἐργαζόμενων.
Ὅπως κατέθεσε, ἐπανειλημμένως, στήν Βουλή, ὁ κομμουνιστής Τέν-Τέν, ὁ ἀνεκδιήγητος Μανιτάκης, ὅταν ΔΕΝ συμμετεῖχε στήν κυβέρνησιν, ἐδήλωνε πομποδῶς, ὅπως ὅλοι οἱ μεγαλόστομοι καί φαφλατάδες πολιτικοί ὅτι : “ὡς πολίτης, ὡς δημοκράτης καί ὡς ἐπιστήμονας, μέ ἀφήνει κατάπληκτο ἡ ἰδέα πώς θά ὑπάρξη κυβέρνηση πού θά ἀπολύει δημόσιους ὑπαλλήλους”. Τώρα ὅμως, ὅπως ὅλοι τῆς ἐξουσίας, μέ τά … “χέρια στο μέλι” ἄλλα κάνει.
Αὐτή ἡ σιχαμερή ἀσυνέπεια τοῦ συνόλου τοῦ πολιτικοῦ κόσμου ὅπως “λεφτά ὑπάρχουν”, “τό 2011 θά ἐπανέλθουμε στίς ἀγορές”, “θά ζητήσουμε ἀναδιαπραγμάτευση τοῦ Μνημονίου”, εἶναι μοναδικόν ἑλληνικόν φαινόμενον. Τό χειρώτερον ὅμως, παραμένει, ἡ ἀσυγχώρητος πόρωσις τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ. Οἱ πολιτικοί αὐτοί δέν θα’πρεπε, τό ὀλιγώτερον, νά τολμοῦν νά κυκλοφορήσουν. Θά ἔπρεπε νά διώκονται ἀπηνῶς καί ὅσοι συνελαμβάνοντο νά ὁδηγοῦντο σέ συνοικιακές ἀγχόνες. Βλέποντας τήν μαλάκυνσιν τοῦ λαοῦ καί τήν ψυχικήν ἐρείπωσίν του, ἀποθρασυνθέντες, ἀσχημονοῦν, προκαλώντας ( πρός ὅσους ἀπέμεινε πλέον ) τήν κοινήν λογικήν, τήν ἐσχάτην ὑπομονήν καί ἀνεκτικότητα. Λένε ὅ,τι θέλουν! Προδίδουν ὅπως θέλουν. Ἐξαπατοῦν, κοροϊδεύουν. Δέν τούς νοιάζει. Δέν ΦΟΒΟΥΝΤΑΙ! Δικαίως. Ἔχουν κάμει τόσα! Μέ ἀποδείξεις. Μέ στοιχεῖα καί οὐδέποτε ἐτιμωρήθησαν! Τί περιμένει αὐτός ὁ λαός; Πόσο ἀκόμη; Πόσο ἀκόμη μποροῦμε νά ἐλπίζουμε στόν ξεσηκωμό του, στήν ἀνάστασίν του; Πόσο ἀκόμη; Τολμοῦμε να ῥωτήσουμε: μποροῦμε νά πιστεύουμε ἀκόμη ὅτι ὁ λαός αὐτός θά ἀντίδράση; Μήπως ἡ ὅποια ἐπαναστατική “ἐλίτ” θά πρέπει μόνη της, ἀπουσία ἑνός ἐκμαυλισμένου λαοῦ, νά πάρη τίς τύχες τοῦ τόπου στά χεριά της;

Ἄν αὐτό δέν γίνη, ἄν ὁ λαός δέν σταθεῖ στό ὕψος τῶν ἀπαιτήσεων τῶν καιρῶν, τότε οἱ “Μανιτάκιδες” θά ὁδηγήσουν καί ἐμᾶς καί τόν τόπο στόν ὄλεθρο καί στόν ἀφανισμό. Μή γένοιτο!


“Ελληνοκρατία”

13 Δεκεμβρίου 2012

Τσίπρας... ο Έλληνας "Τεν Τεν"


           Το “γκομενάκι ο Τσίπρας”, ο “άμεμπτος” κομμουνιστής που κολυμπάει στο χρήμα, ο..... “τιμητής” της δημόσιας ζωής, έχει θεία του την γυναίκα του Στυλιανού Παττακού. Ο πατέρας του ήταν αδερφός της γυναίκας του Παττακού. Το 1967 ο πατέρας Τσίπρας, είχε αναπτύξει στην Άρτα μία εργολαβική εταιρεία με κάποιες δουλειές.
 
            Τον καιρό εκείνο υπήρχαν ανεπτυγμένες σ’ ολόκληρη την επικράτεια οι στρατιωτικές Μ.Ο.Μ.Α., οι οποίες ανελάμβαναν έργα επ’ ωφελεία του δημοσίου και με άριστα αποτελέσματα, διοικούμενες από τους υπέροχους αξιωματικούς του ελληνικού Μηχανικού. Αυτό όμως δυσαρεστούσε τους εγχώριους εργολάβους, που έβλεπαν να χάνουν χρήματα από έργα που το δημόσιο ανέθετε στις Μ.Ο.Μ.Α., δωρεάν βεβαίως!


Μία γενναία Ἑλληνίδα καθηγήτρια τῆς γαλλικῆς φιλολογίας


Τό κατωτέρω “βίντεο” ἔλαβε τό πρῶτο βραβεῖο σέ διαγωνισμό, πού προεκήρυξε ἡ Γαλλική πρεσβεία στήν Ἀθήνα σέ ὅλα τά δημοτικά σχολεῖα τῆς χώρας, ὁπού διδάσκεται ἡ γαλλική γλῶσσα. Ἡ ἐπιλογή τοῦ θέματος, ἡ μουσική καί τό “στήσιμο” τοῦ ὅλου θέματος ὀφείλεται στήν ἑλληνόψυχη καθηγήτρια ἀπό τήν Νέα Ἀγχίαλο Βόλου καί στούς μαθητάς της. Ἄς σημειωθῆ ὅτι, ἀπό τούς εἵκοσι βραβευθέντας μαθητάς δημοτικοῦ, πανελληνίως, ἀπό τήν Γαλλική πρεσβεία γιά τίς ἐπιδόσεις τους στή γαλλική γλῶσσα, οἱ ἕξι ἀνήκουν στήν τάξιν τῆς ἀνωτέρω καθηγήτριας. Μετά ἀπό τούς δύο αὐτούς ἐπαίνους τοῦ Γαλλικοῦ κράτους, τό ὑπουργεῖον …  “Παιδείας” τῆς ἀφήρεσε τήν διδασκαλία στίς τάξεις καί τήν τοποθέτησε σέ ὑπηρεσία γραφείου στό νά … σφραγίζει ἔντυπα, ἔγγραφα καί ἐπιστολές.
Γιά ἄλλη μία φόρα ἀποδεικνύεται τό μῖσος τοῦ κοινοβουλευτικοῦ κατεστημένου γιά κάθε ἑλληνικήν πρόκρισιν καί διάκρισιν. Ἐξ’ἄλλου, ὁ Βόλος ἔχει μία ἀρκετά δυνατή μασωνική στοά καί ἑβραϊκή συναγωγή, τήν ὁποίαν πολλές φορές ( πρίν γίνει Ἀρχιεπίσκοπος ) ἐπεσκέφθη ὁ μακαριστός Χριστόδουλος.
Ψηλά τό κεφάλι συμμαχήτρια Ἑλληνίδα καθηγήτρια. Στό τέλος στέκεται ἡ νίκη. Εἴμεθα ὑπερήφανοι γιά σένα.
“Ελληνοκρατία”

12 Δεκεμβρίου 2012

Τό σύγχρονο μεγάλο ὄχι ἑνός συγχρόνου μεγάλου ἥρωος

Συναγωνιστές,
Πέρασε στά … “ψιλά” ἡ ἐπέτειος τοῦ θανάτου ἑνός γενναίου. Ἀπό τούς νάνους ἡγέτες τῆς σήμερον, τά ἀνθρωπάκια τῆς κάθε βαθμίδος ἱεραρχίας, τού κάθε τομέως τῆς συγχρόνου ἐθνικῆς ζωῆς, ἡ μορφή τοῦ μεγάλου Κυπρίου ἠγέτου Τάσσου Παπαδόπουλου, εἶναι ἀγκάθι μνήμης εἰς τόν ταπεινόν ψυχικόν κόσμον τους.


11 Δεκεμβρίου 2012

Ὁ στρατός, οἱ πολιτικοί καί το…παράπονον τοῦ Ἀρχηγοῦ τοῦ ΓΕΝΣυναγωνιστές,
Ἡ βρωμερή μεταπολίτευσις, τό σάπιο καθεστώς τοῦ πολιτικοῦ κόσμου καί τῶν κομμουνιστῶν, ἐπανῆλθε στήν ἐξουσία, τόν μαῦρο Ἰούλιο τοῦ ’74, μ’ἕναν μόνιμο (πλέον) φόβο στήν ψυχή του. Τόν στρατό!!! Περισσότερο καί ἀπό τόν ἀφελληνισμόν τῆς παιδείας,τήν διάλυσιν τῆς οἰκονομίας, ὁ στρατός ἦταν συνεχῶς μέσα τους. Ἡ ἀγωνία καί τό “καρδιοχτύπι” τους. Μή τούς ξανασυμβῆ αὐτό πού τούς συνέβη τό ’67. Μή τούς “πιασουν”, πάλι, “στόν ὕπνο”. Μή “τήν ξαναπατήσουν”! Βάλθηκαν, λοιπόν νά τόν ξεκάνουν, ξεχνώντας τό ῥητό “δέν κόβεις τό κλαδί πού κάθεσαι”. 


3 Δεκεμβρίου 2012

Το παράξενο με τους κομμουνιστές...

Το παράξενο δεν είναι που οι κομμουνιστές διέπραξαν τόσες προδοσίες αλλά πως μετά από τόσες προδοσίες υπάρχουν ακόμη κομμουνιστές!!!


Δείτε παλαιότερη ανάρτηση μας με βίντεο - ομιλία για τα γεγονότα των Δεκεμβριανών εδώ.

2 Δεκεμβρίου 2012

Προσωπική αξιοπρέπεια

" Αχ να µπορούσα να σε γυρίσω πίσω στα χρόνια που γεννήθηκες και να σου δείξω όλα εκείνα που απαρνήθηκες΄΄.
Κι' ενώ αρχικά θα θυµηθείς, ίσως, το πατρικό σου σπίτι, τα παιδικά σου χρόνια ή το πρώτο σκίρτηµα της καρδιάς, θα διαπιστώσεις ότι πίσω απ' όλα τούτα, σού γνέφει µυστικά η λησµονηµένη Ιθάκη, ο χαµένος Παράδεισος. Θα διαπιστώσεις πόσο αργά µα σταθερά, µεθοδικά και αποτελεσµατικά δουλεύει το σαράκι της λησµονιάς που οι γνωστοί - άγνωστοι εχθροί σου, έσπειραν µέσ' στο αίµα σου. 


29 Νοεμβρίου 2012

Ἡ... ἀπόφασις τοῦ "Γιουρογκρούπ"“… Ἡ ὕφεσις θά συνεχισθῆ πολύ χειρότερη ἀπό αὐτήν πού ἀνεμένετο. Ἡ προσπάθεια τῆς Ἑλλάδος θά πρέπει νά στραφῆ πρός τήν ἀνάπτυξιν καί ὄχι πρός τήν μείωσιν τῶν ἐλλειμμάτων”
(Ο.Ο.Σ.Α.)
Ἐμφανίσθηκε ἀπό τηλεοράσεως τό μέλος τῆς Μπίλντερμπεργκ καί κακῆ τῆ τύχη πρωθυπουργός τῆς Ἑλλάδος, ὁ ὑπεύθυνος τοῦ ἀλβανικοῦ ἐπικοισμοῦ στήν Ἑλλάδα καί κατ’ἐξοχήν μειοδότης στήν λήψιν τοῦ ὀνόματος “Μακεδονία” ἀπό τό Σκοπιανό μόρφωμα, ὁ ἐξ εἰρωνείας τῆς τύχης νᾶνος ἀπόγονος τοῦ γίγαντος Πηνελόπης Δέλτα, ὁ ἐξαπατήσας τόν λαόν ὡς δεύτερος Γ.Α.Παπανδρέου εἰς τάς τελευταίας ἐκλογάς καί συμμαθητής του εἰς τά ἀμερικανικά κολέγια ὅπου ἀγρεύονται ἀπό τίς σκοτεινές ὑπηρεσίες οἱ μελλοντικοί προδότες τῶν χωρῶν τους, ὁ διοπτροφόρος Μεσσήνιος, νά μᾶς ἐξαγγείλει χαρμοσύνως, ἐν εἴδει μισθωμένου ντελάλη, ὅτι τώρα, μετά τίς “ἀποφάσεις” τοῦ “Γιουρογκρούπ” ( γκούπ! ), οἱ οὐρανοί θ’ἀνοίξουν γιά ἐμᾶς καί μία…ἄνοιξις θ’ἀνθήση!!!Οὔστ, λεμέ τοῦ δημοσίου! Οὔστ, πράκτορα! Ψεύτη! Θυμᾶμαι πρίν δύο χρόνια, τόν Γιωργάκη, πού μᾶς διεβεβαίωνε κι αὐτός, μετά τό Δ.Ν.Τ., ὅτι ἀπό τώρα καί στό ἑξῆς, μέ τά … δάνεια πού θά παίρναμε ὅλα θά ἦταν … πλήρη ἐλπίδων. Ναί! Τ’ἀκούσαμε κι αὐτά! Τά ἴδια πάλι ἀκριβῶς καί τώρα. Ψέμματα κι “ἐλπίδες στόν ἄῤῥωστο ὥσπου νά βγεῖ ἡ ψυχή του”.

27 Νοεμβρίου 2012

Περί "χώρου" ο λόγος [βίντεο-ομιλία]

Μέσα από τις ομιλίες του συναγωνιστού Λοχαγού ε.α Ανδρέα Πετρόπουλου στο εθνικιστικό Ε.Ε.Λ.Ε.Κ (Ελληνορθόδοξον Εθνικόν Λαϊκόν Επαναστατικόν Κόμμα) επιλέξαμε σήμερα, αυτήν που μας φέρνει πίσω στον εθνικιστικό "χώρο" (το 2000), για να ζήσουμε τις καταστάσεις που εβίωνε ο "χώρος" μέσα από μίση, φθόνους και ίντριγκες, σκόπιμες εχθρότητες, κακότητες που δεν επέτρεψαν την ενότητα του μέχρι σήμερα. Από το στόμα του τότε Αρχηγού του Ε.Ε.Λ.Ε.Κ , ακούμε αλήθειες, που δυστυχώς, μας επιτρέπουν να κατανοήσουμε εμείς οι νεώτεροι, αυτά που δυστυχώς συνέβαιναν τότε. Κρίμα για πολλά πράματα. Κρίμα για πολλούς που παριστάνουν σήμερα τους τιμητές.
Το δεύτερο κομμάτι της ομιλίας αφορά μία σύνοδο ευρωπαίων αρχηγών κρατών όπου αναλύεται το μέλλον της Ε.Ε, τα αλληλοσυγκρουόμενα συμφέροντα μέσα της και ο ψυχισμός των Ευρωπαίων. Ανάλογες καταστάσεις και συμπεριφορές με αυτά που διαδραματίζονται και αυτές τις μέρες στις συνόδους κορυφής που κύριο θέμα έχουν την ελληνική κρίση.

20 Νοεμβρίου 2012

Πάντες Πλήν Ελλήνων


“Μπουργκάζ ναί, Ἀλεξανδρούπολις…ὄχι”


Συναγωνιστές,


Ὄχι πώς δέν τά ξέραμε, ὄχι πώς δέν τά περιμέναμε. Ὄχι! Νά ξεστραβωθοῦν, πρέπει, οἱ Ἕλληνες! Ἐπιτέλους! Νά μάθουν! Νά καταλάβουν ὅτι μετά τήν δολοφονία τοῦ Ι.Καποδίστρια καί τήν ἔξωσιν τοῦ βασιλέως Ὄθωνος, ἡ Ἑλλάς, μέχρι σήμερον (μέ ὀλιγόχρονα σύντομα διαλείμματα), εἶναι ἕνα ἀνελεύθερο, ὑπό κατοχήν, προτεκτορᾶτο. ΔΕΝ εἴμεθα ἐλεύθεροι! Μέ ὑποχείρια τούς ἐντολοδόχους πολιτικούς, ἡ μέχρι σήμερα ζωή τοῦ κρατιδίου αὐτοῦ, ἐλέγχεται καί κατευθύνεται ἀπό ξένα κέντρα ἐξουσίας, πρᾶγμα πού (εὐτυχῶς) ἀρχίζουν σήμερα, σιγά σιγά, μετά τήν ἐπελθοῦσα συμφορά, νά ἀντιλαμβάνονται οἱ Ἕλληνες.
Ἔβλεπα τήν Ντοϋτσε-Βέλε καί αἰφνιδίως ἀκούω νά ἀνακοινώνεται ὁ περατωθείς ἀγωγός φυσικοῦ ἀερίου, ἀπό τήν Ρωσία πρός Κ.Εὐρώπη, μέσω Μπουργκάζ. Μάλιστα, ὁ ἀγωγός διατρέχει ὁλόκληρη τήν μεθοριακή γραμμή Ἑλλάδος-Βουλγαρίας, ἔτσι γιά νά μᾶς θυμίζει συνεχῶς τήν ἐθνική κατάντιά μας. Τήν μεγάλη χαμενη εὐκαιρία.


15 Νοεμβρίου 2012

1973 - ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
Ἡ βρωμερή περίοδος τῆς μεταπολιτεύσεως διακρίνεται στήν ἐγκαθίδρυσιν της, ἀπό τρία προδοτικά γεγονότα:

α) Τήν συμφωνία τῶν Παρισίων (προδοσία τῆς Κύπρου)
β) Τήν συμφωνία τῆς Σόφιας (νομιμοποίησις τοῦ ΚΚΕ καί παράδοσις τῆς ἑλληνικῆς παιδείας -ἱστορίας στό ΚΚΕ)
γ) Τόν αἰσχρό μῦθο τοῦ ΠολυτεχνείουΤό 1973 ἐλήφθη ἡ ἀπόφασις ἀπό τά “παγκόσμια κέντρα ἀποφά- σεων” (sic), ἡ μετάβασις πρός παγκοσμιοποίησιν. Εἰς τήν Ἑλλάδα, τό στρατιωτικόν καθεστώς, εἶχεν, σαφῶς, λάβει τήν ἀπόφασιν πρός ἐκδημοκρατικοποίησιν τοῦ κοινωνικοῦ βίου καί πτῶσιν τῆς ἑξαετοῦς δικτα- τορίας, τήν ὁποίαν ἐπέμενεν νά ἀποκαλεῖ, ἀφελῶς, “ἐπανάστασιν”. Μέ ὑπηρεσιακόν προθυπουργόν τόν Σ.Μαρκεζίνην, ἐτοίμαζεν ἐκλογές, μέ πρόεδρον Δημοκρατίας, ἐπί πενταετοῦς θητείας τόν Γ.Παπαδοπουλον.
 
Τό νέον καθεστώς θά εἶχεν κόμματα ἀποτελούμενα ἀπό νέους ἀνθρώπους εἰς τήν πολιτικήν, μηδεμίαν ἔχοντας σχέσιν μέ τό διεφθαρμένον πολιτικόν καθεστώς, πού ἐπιτυχῶς εἶχεν καταργήσει ἡ ἐπέμβασις τῶν ἐνόπλων δυνάμεων. Νέοι πολιτικοί, “καθαροί”, χωρίς ἐξάρτησιν ἀπό τά καταστρεπτικά διά τήν Ἑλλάδα “κέντρα λήψεως ἀποφάσεων” τοῦ  ἐξωτερικοῦ. Τά λεγόμενα “τζακια” θά εἶχαν πλέον, τελείως… σβύσει καί οἱ “ὑπηρεσιες”, πρεσβεῖες καί πράκτορες, οἱ ὁποῖοι συνεδέοντο μέ αὐτά, ΔΕΝ θά εἶχαν πλέον τούς ἀνθρώπους των, μέσω τῶν ὁποίων θά ἐπέβαλον τήν πολιτικήν τους εἰς τήν Ἑλλάδα! Ὁ στρατός, πειθαρχημένος, ἐμπνέων δύναμιν ἐξουσίας εἰς τό ἐσωτερικόν καί ἀπειλήν γιά κάθε ἐπίβουλον γείτονα, θά ἐγγυᾶτο τήν ἔντιμον διαχείρησιν καί ἐθνικῶς συμφέρουσα, τῶν πολιτικῶν πραγμάτων τῆς χώρας, ἀπό τό νέον κοινοβούλιον. Βαθμηδόν καί ἡ παραμικρά διακριτική παρουσία του θά ἀπεσύρετο, τοῦ πολιτικοῦ βίου ἐξομαλουμένου καί εἰσερχομένου εἰς μία νέαν πορείαν ἐθνικῆς πνοῆς καί πραγματώσεως ἐθνικῶν ὁραμάτων. Ἐξ’ἄλλου, ἡ οἰκονομία μας, ἀπό τῆς ἰσχυρώτερες εἰς τήν Εὐρώπη συνεχῶς ἀνερχομένη, μέ πενταετῆ προγράμματα ἀναπτύξεως ( διά πρώτην φοράν) προοιώνιζε τά καλύτερα. Ὁ ἐθνοκτόνος, μιαρός καί ἄξεστος κομμουνισμός θά ἠτο παντελῶς ἀπών, μή δυνάμενος οὐδ’ἐπ’ἐλάχιστον, νά ὑπάρξη ὡς τροχοπέδη καί ἐμπόδιον στήν μεγάλη ἀνορθωτική πορεία τοῦ λαοῦ μας.
Αὐτό ἀκριβῶς ἦταν ἐκεῖνο πού κυρίως ΔΕΝ ἤθελαν οἱ δυνάμεις τοῦ κινήματος τῆς ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ πού μόλις τότε ἄρχιζε νά κάμη τήν ἐμφά- νισίν του. Ὁ διεθνής Σιωνισμός καί οἱ “στοές” οἱ ἐκφρασται τῆς ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ ἐτέθησαν ἐπί τοῦ ἔργου.
Ἔπρεπε νά ὑπάρξη ἕνα γεγονός, πού θά ἐδίχαζε τίς ἔνοπλες δυνάμεις τῆς χώρας, θά ἔστρεφε τούς ἀξιωματικούς ἐναντίον ἀλλήλων καί ἡ σχεδιαζομένη ἐθνοφελής πολιτική ἀλλαγή δέν θά ἐπραματοποιεῖτο. Ὁ ἄνθρωπός τους, πού θά ἀνελάμβανε αὐτό τό ἔγκλημα, ἦτο ὁ Δημήτριος Ἰωαννίδης. Ἐπί μισθῶ πράκτωρ τῶν Ἀμερικανῶν (ἰδέ Ἰσραήλ), ὡς ἀποκαλυπτικῶς βεβαιώνει ὁ ὑπασπιστής του ταγματάρχης Παρασκευᾶς Μπόλαρης, ἐτέθη ἐπί κεφαλῆς μίας συνωμοσίας ἀνοήτων, ἀφελῶν, μωροφιλοδόξων καί ἐστερημένων κάθε πολιτικοῦ  αἰσθητηρίου ἀξιωματικῶν, πρός ἀνατροπήν τοῦ Γ.Παπαδοπούλου, πρίν προφθάσει νά θέση εἰς ἐφαρμογήν τήν σχεδιαζομένην πολιτικήν ἀλλαγήν. Εἶναι ἀπορίας ἄξιον καί θά παραμείνη, δυστυχῶς, μυστήριον ἄλυτον, γιατί ἐνῶ ὁ Γ.Παπαδόπουλος ἐξ’ἀρχῆς ἐγνώριζεν, λεπτομερῶς, κάθε κίνησιν τῶν συνωμοτῶν, δέν ἀντεδρασεν. Ὅσο καί ἄν ἐπιέζετο ἀπό στενούς συνεργάτες του (Στ.Παττακός) ἀκόμα καί μέσα εἰς τίς φυλακές νά ἀπαντήση εἰς αὐτό τό ἐρώτημα, οὐδέποτε εἶπε τί.
Τό πολυτεχνεῖον, ἐν γνώσει τοῦ Ἰωαννιδη, ὠργανώθη ἀπό ξένα κέντρα καί μέ τήν βοήθεια τῆς Μοσάντ. Εἶναι ἀλήθεια, ὅτι “ἐταραξε” κυριολεκτικῶς τήν ὁμόπνοιαν τοῦ στρατεύματος ἔτσι ὥστε νά μή ἀντιδράση στό “ἐσωτερικό πραξικόπημα” τοῦ Ἰωαννίδη καί τῶν ἐλαχίστων ἀξιωματικῶν του.
Θά παραμείνη χαρακτηριστική ἡ ἀπάντησις πού ἐδωσεν ὁ ἐπί κεφαλῆς τῆς φρουρᾶς τοῦ Γ.Παπαδοπούλου στό Λαγονήσι, ἀντισυνταγματάρχης τῆς χωροφυλακῆς, πρός τόν ἐπί κεφαλῆς τοῦ οὐλαμοῦ ἁρμάτων Ἴλαρχον κ.Κώτσαρην Κωνσταντῖνον, πού ἐστάλη νά συλλάβη τόν Δικτάτορα:
Ἴλαρχος: θά κυβερνήσουμε 1000 χρόνια.
Ἄν/χής: παιδάκι μου, καν’τά μέρες!
Πράγματι. Σέ πολύ λιγωτερο ἀπό 1000 μέρες οἱ στρατιωτικοί ἔπεσαν καί οἱ διεφθαρμένοι πολιτικοί ἐπανήρχοντο εἰς τήν ἐξουσίαν. Ο Δ.Ἰωαννίδης συνέχισε νά κυβερνᾶ δικτατορικῶς μετά τό Πολυτεχνεῖον μέχρι πού καί αὐτόν θά ἐξαπατοῦσαν οἱ φίλοι του ἑβραῖοι μέ τήν προδοσίαν τῆς Κύπρου.
Ἡ προδοσία τοῦ Πολυτεχνείου ἄνοιξε τίς πύλες τῆς δυστυχοῦς Κύπρου στόν Ἀττίλα, μά πάνω καί ἀπό αὐτό τό ἔγκλημα προετοίμασε, μέσω τῆς συμμορίας τῶν πολιτικῶν πού ἐπανῆλθαν, τήν σημερινήν τραγικήν κατάστασιν πού βιώνουμε.
Γιά ὅλους αὐτούς τούς γελοίους καί ἀηδιαστικούς ψεῦτες τῆς ἐμετικῆς “ἐορτῆς” τοῦ Πολυτεχνείου, ἡ ἱστορία δέν ἔχει μιλήσει ἀκόμη. Ὅταν θά μιλήση, τά κεφαλιά τους θά τρέμουν ἐπάνω στούς ὤμους των.
Κωνσταντῖνος Νίκης

Διαβάστε παλαιότερο άρθρο του ιστολογίου μας για τον μύθο του Πολυτεχνείου εδώ.

ΒΟΗΘΑ ΓΕΡΟ


Συναγωνιστές,
Ὅπως κατέβαινα τήν ὁδό Περικλέους, στόν Χολαργό, εἶδα γραμμένο “ΒΟΗΘΑ ΓΕΡΟ” στῆς στήλης τό κάτω μέρος τῆς προτομῆς τοῦ Θ.Κολοκοτρώνη. Ἡ ἀθεράπευτη στό συναισθηματικό της μεγαλεῖο ἑλληνική ψυχή, παρέμενε ἀδιόρθωτα ῥωμαντική, διαχρονική στήν φυλετική της ἑνότητα, συγκινητική στήν ἀναγνώρησι τοῦ προγονικοῦ μεγαλείου καί τό φωτογράφισα. Μία φωτογραφία πού δέν χρειάζεται λέξεις! Οὔτε μία!                        Βαρύς ὁ πόνος τοῦ Ἕλληνα γιά τό κατάντημά του. Κι’ἔτσι ὅπως καθόμουν καί τό κοίταγα, μνῆμες ἱστορικές, προγονικές μέ τύλιξαν, μέ συνεπῆραν! Μ’ἔφεραν πίσω αἰῶνες ἱστορίας, τότε πού ἡ Πόλις ἡ μεγάλη, ἡ Βασιλεύουσα, παρέπαιε μακριά ἀπό τό πρότερο μεγαλεῖο της, τυλιγμένη στήν παρακμή καί μετριότητα, στά σκάνδαλα, στίς ἴντριγκες, στήν προδοσία. Ὅταν τό βράδυ ἀπλώνετο πάνω ἀπό τους τρούλους τῶν ἐκκλησιῶν, τοῦ παλατιοῦ τά κάστρα, τοῦ ἱπποδρόμου τά πάλευκα μάρμαρα, τῶν φοβερῶν τειχῶν τούς πύργους, σκιές Ἑλλήνων, ἁπλοϊκοῦ λαοῦ, πού, ὅπως σήμερα ἔτσι καί τότε, στέναζε (αὐτός πάντα, ὁ λαός) ἀπό τά μέτρα τ’ἄδικα, τῆς καταφρόνιας τό κατάντημα, τοῦ ἄλλοτε αὐτοκρατορικοῦ του μεγαλείου, ἐκείνου τοῦ ἑλληνικοῦ! Σκιές πού ὅλο πύκνωναν καί πιό πολλές γινόνταν, ἔτσι ὅπως ἔπαιρναν τόν δρόμο γιά τῆς Πόλεως τό πολυάνδριον (σ.σ.νεκροταφεῖον). Κι ἐκεῖ, τό μονοπάτι γνωρίζοντας καλά μεσ’τό σκοτάδι, ἐπάνω ἀπ’τοῦ λαμπροῦ Αὐτοκράτορα, τοῦ Βασίλειου τοῦ Βουλγαροκτόνου, σταμάταγαν τό μνῆμα, θυμόντουσαν τίς μέρες τίς μεγάλες. Τίς ἔνδοξες τίς μέρες, κι ἀναπολούσαν παρελθόν καί δόξα. Μέ ματιά βουρκωμένα πλησίαζαν τό μνῆμα, τά χεριά ἅπλωναν τρεμάμενα, γεμάτα σεβασμό καί μεσ’τό μεγαλόπρεπο σκοτάδι, κτυποῦν τόν τάφο τοῦ γενναίου καί ψελλίζουν, δέος γεμάτοι: ΣΗΚΩ ΒΑΣΙΛΕΥ! ΕΓΕΙΡΟΥ!
…………………………………………………………...

“Σήκω Βασιλεῦ”, “Βοήθα Γέρο”, ἡ ἴδια κραυγή, τώρα πού ὅλα χάνονται. Που οἱ ἄνδρες πιά ἀπουσιάζουν ἀπό τῆς πολιτείας τά δρώμενα. Στίς δοξασμένες τίς ψυχές στρεφόμεθα γεμάτοι ἐλπίδα, καί ν’ἀκουμπήσουμε νά πάρουμε κουράγιο, τώρα πού οἱ γενναῖοι γύρω μας, οἱ Ἕλληνες, ὅλο καί λιγοστεύουν.
Ἡ πατρίδα δέν θά χαθῆ μεσ’τῆς σημερινῆς τῆς προδοσίας τήν πλεκτάνη. Μία μόνον, στά πλευρά της, ἄνοιξαν πληγή, ΘΑ ΓΙΑΝΕΙ!
Ἕλληνες ἐθνικισταί: Μόνον ἐμεῖς. Ἐμεῖς ἡ λῦσις. Ἐμεῖς τό χθές, τό τώρα, τό αὔριο. Ἄλλους ἀπό ἐμᾶς δέν ἔχει ἡ Πατρίδα. Γιά τόν λαό καί τήν ἐπανάστασι! Ζήτω ἡ Νίκη.

Κωνσταντῖνος Νίκης

6 Νοεμβρίου 2012

Η νέα "λίστα του Σίντλερ"


Συναγωνιστές

Ἡ “Δημοκρατία” ἔχει ξεπεράσει τόν ἑαυτόν της. Παρακολουθοῦμε μή μπορώντας νά πιστέψουμε ὅ,τι ἀκοῦμε καί βλέπουμε. Ὑπουργοί πού δέν γνωρίζουν…πού παρέδωσαν ἐμπιστευτικά δημόσια ἔγγραφα. Ἀρχηγοί κομμάτων πού δέν εἶδαν καί δέν διάβασαν ὅ,τι ἔγραφαν ἔγγραφά τῆς Ε.Ε., πού τούς παρεδόθησαν, σχετικῶς μέ τήν διαφθορά καί φοροφυγή στήν Ἑλλάδα!!! Ἀπίθανα πράγματα. Πρωτοφανῆ! Ἀδιανόητα!
Ἕνας δημοσιογραφίσκος πού τοῦ παραδίδουν (ποιά Κυπηρεσία ἄραγε;) τήν βρωμερή Λίστα καί τήν ἀνεβάζει στό διαδίκτυο, ἐνῶ ὁ χεσμένος ἀπό τήν “Δημοκρατία” λαός (πού κυβέρνᾶ) ἀκούει τόσες μέρες ὅτι 3000 κλέφτες ἔχουν βγάλει τά λεφτά τους (πού τά ξαναπληρώνει σέ φόρους καί περικοπές) σέ τράπεζες τοῦ ἐξωτερικοῦ, ἀλλά οἱ ἐκλεκτοί του ἄρχοντες (πού αὐτός τούς βγάζει) τόν ἔχουν κανονικά γραμμένο καί δέν…τοῦ λένε τίποτα!
Μέσα σ’αὐτό τό ἐξωφρενικό πνεῦμα… “Δημοκρατικῆς Ἐλευθερίας” καί “…λαϊκῆς κυριαρχίας”, ξεπηδᾶ τό μεῖζον θέμα τῶν ἀπ’αἰώνων τοκογλύφων τῆς ἀνθρωπότητος: Ἡ Λίστα τῆς Λαγκαρντ εἶναι γεμάτη ἀπό ἑβραϊκά ὀνόματα! Ὀνόματα τρανταχτά καπιταλιστῶν καί “προυχόντων” τῆς δημοσίας ζωῆς. Μπέν Ρουμπή, Δαυϊδ, Μωσέ Κωνσταντίνης…καί πάει λέγοντας. Ὁ πρόεδρος τοῦ Κ.Ι.Σ. (Κεντρικό Ἰσραϊλινό Συμβούλιο) ὁ ἄτυπος πρωθυπουργός τῆς Ἑλλάδος καί ἡ κοινότητά του, πού ἔγινε Ν.Π.Δ.Δ. ἐπί δικτατορίας τῆς 21ης Ἀπριλίου(!), οἱ ἀφορολόγητοι… “ἕλληνες πολίτες” πού μέ νομικοοικονομικές κομπίνες, κατωρθώνουν νά μήν πληρώνουν ὅσα οἱ δυστυχεῖς ὑπόλοιποι Ἕλληνες πολίτες πληρώνουν χρόνια τώρα, ἔβγαλαν ἔξω τά ἑκατομύριά τους τό 2007! Πληροφορημένοι γιά τό σχέδιο καταστροφῆς τῆς Ἑλλάδος καί τήν ἐπερχομένη θύελλα, ἀπό Σιωνισμό καί Μασσονικές στοές, ἔσπευσαν νά σώσουν ὅ,τι σάν βδέλες ῥουφούσαν μέσα ἀπό ἐπιχειρήσεις, μαγαζιά, γραφεῖα τους κ.λ.π.
Τά ἐνεργούμενά τους, πολύσπαστα πολιτικοί, ἀπουσιάζουν ἀπό τήν λίστα πλήν τοῦ ἄνοος Βουλγαράκη (αὐτόν ποῦ στήν ΟΝΝΕΔ ἀποκαλοῦσαν Ντοράκη, γιατί ἄραγε;) καί ἑνός ἄλλου Ν.Δημοκράτη, οὐδείς ἄλλος!!! Ποῦ πῆγαν τόσοι ἄλλοι; Ποῖοι τούς ἔσβησαν; Περιμένω νά δῶ τί θά γίνη μέ τά ἀφεντικά, τούς Ἑβραίους, πού οἱ ὑπάλληλοί τους, πολιτικοί, τούς τήν ἔφεραν καί τούς ἄφησαν ἐκτεθειμένους στήν νέα “Λίστα τοῦ Σίντλερ”!!!
Ἔ, ρέ, Δημοκρατία πού θά ἀπολαύσουμε!
……………………………………………………………………………………….
Ἡ συμφορά ἔρχεται. Συναγωνιστές ἐθνικιστές εἴμαστε ἡ Ἑλλάδα. Ἄς εἰμεθα ἕτοιμοι. Ἄς ἑτοιμάζουμε τούς ἑαυτούς μας καί ἄς ὀργανονώμεθα ὅπως καί ὄπου μποροῦμε. Ὄποιος ἰδιωτεύει ἐγκληματεῖ καί προδίδει.
Ἔῤῥωσθε!

Ἐπικρατέειν ἤ ἀπόλλυσθαι
Ἤ ΤΑΝ Ἤ ΕΠΙ ΤΑΣ
Ἤ ΕΛΛΑΣ Ἤ ΤΕΦΡΑ

Κωνσταντῖνος Νίκης

31 Οκτωβρίου 2012

Κ.Καραμανλής - Μακάριος (Μούσκος)

Απεδεσμεύθησαν, προσφάτως, έγγραφα της αγγλικής αποικιοκρατίας από το κρατικό αρχείο του Λονδίνου. Όχι πως θα μαθαίναμε εκείνα που από πολλά χρόνια είχαμε καταλάβει και πιστεύαμε, αλλά τώρα υπήρχαν και άλλες αποδείξεις, για έναν ανόητο και ευκολόπιστο λαό που ακολούθησε και ακολουθεί τους νεκροθάφτες του, χωρίς να θέλει να ακούσει και να μάθη. Παραθέτουμε αποσπάσματα των κειμένων:
Καραμανλής - Μακάριος
            Το 1958, στις 19 Σεπτεμβρίου, ο κυβερνήτης της Κύπρου Σέρ Χιού Φούτ, ενημέρωνε το γραφείο αποικιών στο Λονδίνο, ότι η βουλευτής των εργατικών Μπάρμπαρα Κας, που έφθασε στην Κύπρο στις 17 Σεπτεμβρίου, αφού είχε ειδεί τον Μακάριο στην Αθήνα, τον είχε πει τα εξής: «Μου είπε ότι ο Μακάριος της είπε, πως θα υποστήριζε μίαν ανεξάρτητη Κύπρο και μπορούσε να προβή σε δημόσια δήλωση πολύ σύντομα, αποκηρύσσοντας την ένωσιν. Είπε (η Μπάρμπαρα), ότι ο Καραμανλής, ήταν κατενθουσιασμένος όταν του το είπε και της είπε, πως αν ο Μακάριος προέβαινε σε τέτοια αποκήρυξη της Ενώσεως και υπέρ ανεξαρτησίας για την Κύπρο, η ελληνική κυβέρνηση θα ανακοίνωνε αμέσως την υποστήριξή της για την δήλωση!!!».

            «...ο Μακάριος φάνηκε να αντιλαμβάνεται την ανάγκη απομάκρυνσης του Γρίβα από το νησί, όμως σκεφτόταν ότι ο τελευταίος ίσως να ήταν απρόθυμος να φύγει με τόσους πολλούς από τους συνεργάτες ήδη στις φυλακές...... Διερωτάτο κατά πόσο μπορούσε κάτι να γίνει για αυτό, αλλά δεν πήρε απόκριση από τον Αμερικανό πρέσβη».
Άγγλοι - διχοτόμηση
            Οι Βρετανοί σχεδίασαν τα πράγματα να κυλήσουν με συγκεκριμένη σειρά.
            Το 1957 σχεδόν 20 χρόνια πριν από την εισβολή οι Άγγλοι ανέλυσαν πως θα βολέψει καλύτερα την Τουρκία η διζωνικότητα, την οποία τώρα, προωθεί η δική μας πλευρά.
            ...καλύπτουν και άλλες πτυχές όπως η βρετανική προώθηση της διχοτόμησης, η σκέψη ανάγκης τουρκικού εποικισμού στο νησί... η ανταλλαγή περιουσιών...
Οι υπεύθυνοι της κυπριακής τραγωδίας

Άγγλοι και Αμερικάνοι
Ο μόνιμος αντιπρόσωπος του Ηνωμένου Βασιλείου στα Ηνωμένα Έθνη, η Pierson Dixon, με επιστολή του προς τον Sir William Hayter του Φόρεϊν Όφις στις 21 Ιουνίου 1957, σημείωνε μεταξύ άλλων: «... Νιώθω υποχρεωμένος να προειδοποιήσω ότι η πολιτική διχοτόμησης στην Κύπρο πιθανότατα να αντιμετωπίσει δυσκολίες, εκτός και αν εξασφαλίσουμε την εκ των προτέρων συμφωνία των Αμερικανών ότι θα μας υποστηρίξουν πλήρως».
Άγγλοι και Τούρκοι
Η πολιτική της Βρετανίας ήταν και παραμένει διχοτομική για το νησί ως τελική λύση, όπως επιθυμούσε από το 1955 η Τουρκία και όπως υποσχέθηκαν στην Τουρκία με τη δήλωσή τους της 19ης Δεκεμβρίου 1956 από τη Βουλή των Κοινοτήτων, βάσει των μυστικών συμφωνιών που έκανε στην Κωνσταντινούπολη ο υπουργός Αποικιών με την τουρκική κυβέρνηση στις 16 Δεκεμβρίου 1956.
            Αυτά τα ολίγα από τα δημοσιευθέντα αρχεία του Φόρεϊν Όφις που ποια δεν αφήνουν τίποτα που να μας κάνει να απορούμε! ΟΜΩΣ, τίποτα δεν θα μπορούσε να γίνει από τα όσα έγιναν, εάν οι πολιτικοί της Ελλάδος δεν έσπευδαν ασμένως και δουλικώς  να υπηρετήσουν όλα αυτά τα προδοτικά για το έθνος μας σχέδια, που η σιχαμένη αγγλική φυλή (εν προκειμένω), πλήρως υποδουλωμένη στις Στοές και τον Σιωνισμό έθετε προγραμματισμένα σε εφαρμογή.
            Όσο για τον αρχιερέα της διαπλοκής της πολιτικής ζωής της Ελλάδος και μαστροπό του κάθε πολιτικού ήθους Κωνσταντίνο Καραμανλή, θα ακολουθήσει μακροσκελές, από ετών, δημοσίευμα αφορών την ζωή του τέρατος αυτού, που ο προορισμός του ήταν η απομείωση κάθε εθνικής ικμάδας και ο περιορισμός τελικώς, της ελληνικής πατρίδος σε μίζερο και αναξιοπρεπές κρατίδιο, αδύναμο και ασήμαντο ανάμεσα στα έθνη της γης!

25 Οκτωβρίου 2012

28η Ὀκτωβρίου 1940
28η Ὀκτωβρίου 1940, ΔΕΝ ἠσαν ὅλοι παρόντες.
Οἱ δουλανθρωποι τοῦ ΚΚΕ, οἱ λεπροί του ἔθνους
Ὁ Λαός, πλήν κομμουνιστῶν 
Ὅταν τό ἔθνος σύσσωμον γύρω ἀπό τόν κυβερνήτην του, Ἰ.Μεταξᾶ, ἐκαλεῖτο νά προσθέση νέες δάφνες στίς ἤδη ὑπάρχουσες εἰς τόν ἀγλαόμορφον θρόνον τῆς ἑλληνικῆς δόξης, οἱ ἐκ γεννέσεως καί ἐξ ἐπαγγέλματος προδότες, μητραλοῖαι κομμουνισταί, πιστοί στό σύμφωνον Μόλοτωφ-Ρίμπεντροπ, πού ὑπεγράφη στίς 23-08-1939 μεταξύ Ἐθνικοσοσιαλιστικῆς Γερμανίας καί Ε.Σ.Σ.Δ., τό ἄφησαν νά ἀντικαταστήση εἰς τήν ψυχήν τῶν τήν ἐθνικήν συνείδησιν. Ὑπό τήν ἐπίδρασίν του καί τίς ὁδηγίες τῆς Γ Διεθνοῦς, οἱ ἐγχώριοι (οὐδέποτε Ἕλληνες) Μπολσεβῖκοι, ἀπέδωσαν τήν εὐθύνη τοῦ πολέμου…εἰς τόν Ἰ.Μεταξᾶ!!!

“Ὁ Μεταξᾶς ἀπό τήν πρώτη στιγμή ἔκαμε πόλεμο Φασιστικό, καταχτητικό πόλεμο… ”

Ὁ ἡγέτης τῆς, τότε, κομμουνιστικῆς πλέμπας Ν.Ζαχαριάδης, ἔγκλειστος εἰς τάς φυλακάς, ἔγραψε τρεῖς ἐπιστολές.Στήν πρώτη, ἀνεγνώριζε ἀνεπιφυλάκτως, ὅτι ὁ λαός ὤφειλε νά ἀγωνισθῆ ἐνάντιον τῶν Ἰταλῶν. Αὐτήν, τό Κ.Κ.Ἐ ἐχαρακτήρισεν ὡς “κατασκεύασμα τῆς ἀσφαλείας καί τοῦ Μανιαδάκη”.Ὁ Ζαχαριάδης σέ δευτέρα του ἐπιστολή, ἀναιρεῖ ὁλοκληρωτικῶς τήν πρώτη, ἰσχυρίζεται ὅτι ὁ ἡρωικός πόλεμος μας εἶναι ἰμπεριαλιστικός (“Ριζοσπάστης” 22-11-40) συμορφούμενος πλήρως μέ τήν γραμμήν Μόσχας-Κομιντέρν.

Εἰς τήν τρίτην ἐπιστολήν του ἡ ὁποία ἐγράφη στίς 17-1-41 (“Κομμουνιστική Ἐπιθεώρησις” Ἰούλιος τοῦ 1942  καί “Ριζοσπάστης” 28-10-45) ὁ ἐλεεινός ὑπάνθρωπος γράφει:
“Ὁ πόλεμος προκλήθηκε ἀπό τήν βασιλομεταξική σπεῖρα….δέν μπορεῖ νά ἔχη τήν παραμικρή σχέση μέ τήν ὑπεράσπιση τῆς πατρίδας μας….καλοῦνται οἱ στρατιῶτες νά ἀρνηθοῦν νά πολεμήσουν….”
Καί καταλήγει, μέσα ἀπό ἕνα σωρό ἐθνοπροδοσίες, ὅτι ὁ Μεταξᾶς εἶναι: 
“ὁ κύριος ἐχθρός τοῦ λαοῦ καί τῆς χώρας. Ἡ ἀνατροπή του εἶναι τό πιό ἄμεσο καί ζωτικό συμφέρον τῆς χώρας”

Καί ἐνῶ τό ἔθνος αἱμάτωνε καί οἱ ἀθάνατοι νεκροί μας προσετίθεντο σ΄αὐτούς τῶν Θερμοπυλῶν καί τῆς Σαλαμίνος, οἱ δουλάνθρωποι τοῦ Κ.Κ.Ε, οἱ βρυκόλακες τοῦ κάθε φωτός, οἱ βόθροι κάθε ψυχοπνευματικοῦ λύματος, τότε ἀκριβῶς στίς 31-4-1941, συνεκάλεσαν τήν Κ.Ε τοῦ Κ.Κ.Ε  γιά νά διακηρύξουν, ὡς ἐμετό ἀπό τό βορβορῶδες στόμα τους, τά ἑξῆς:
“Ἡ Κ.Ε. τοῦ Κ.Κ.Ε. καλεῖ τούς φαντάρους, τούς ναῦτες καί τούς ἀεροπόρους νά πάρουν στά χεριά τούς διοίκησι τῶν μονάδων τους… νά προτείνουν εἰρήνη στούς ἀπέναντι ἀντιπάλους τους…σταμάτημα τοῦ πολέμου…καί προσανατολισμό τῆς χώρας πρός τήν Σοβιετική Ἕνωση….κάλει τήν ἐργατική τάξη…τούς ἐργάτες μεταφορῶν, ναυτεργάτες, λιμενεργάτες, αὐτοκινιστές καί ἐργάτες πολεμικῶν ἐργοστασίων, νά ἐφαρμόσουν…ἀντιπολεμικό μέτωπο…νά παλαίψουν μέ συγκεντρώσεις, μέ διαδηλώσεις μέ κωλυσιεργεία στήν παραγωγή, μέ οἰκονομική καί πολιτική ἀπεργία….νά πάρει παράδειγμα ὁλόκληρος ἑλληνικός λαός ἀπό τόν ἡρωϊκό ἀδελφό λαό  τῆς Βουλγαρίας…”

γιά νά συνέχιση τήν ἐμετική του προδοσία καί μετά τήν γερμανική εἰσβολή καί κατοχή λέγοντας ὅτι

 “….ἦταν πλάνη τοῦ λαοῦ ὅτι ὁ πόλεμος ἦταν δίκαιος”..!!!!Αὐτά τά κτήνη, ὅπου συνεχισταί των εἶναι οἱ σημερινοί μητραλοῖες τοῦ “Σύριζα” καί τοῦ “Κ.Κ.Ε.”, χάρις τήν Δημοκρατία πού…νίκησε, ἀτιμώρητοι, θρασεῖς καί προκλητικοί, παραμένουν οἱ ῥυθμισταί τῆς κοινωνικοπολιτικῆς ζωῆς μας γιά 39 θλιβερά μεταπολιτευτικά χρόνια.

 
Κατηγοροῦν, νᾶνοι, τόν Ι.Μεταξᾶ, ὅτι ἐξ’ἀνάγκης, μή δυνάμενος ἀλοιῶς νά πράξη (δῆθεν φοβούμενος τήν λαϊκήν ὀργήν τῆς ἐπαύριον) εἶπε τό “ΟΧΙ”. Τήν ἀπάντησιν τήν δίδει ὁ ἀντίπαλός του καί κρατούμενος εἰς τάς φύλακας, μαζί μέ τόν Α.Παπανδρέου, Παναγιώτης Κανελόπουλος:

“Λέγουν ὅσοι ἀντικρύζουν μέ ἐμπάθεια καί αὐτά τά γεγονότα τῆς ἱστορίας, ὅτι τό ΟΧΙ δέν τό εἶπε ὁ Μεταξᾶς, ὅτι τό εἶπεν ὁ Ἑλληνικός  λαός. Ναί, τό εἶπεν ὁ Ἑλληνικός λαός, ἀλλά ἀφοῦ τό εἶχεν πῆ ὁ Μεταξᾶς. Ἐάν ἔλεγεν ὁ Μεταξᾶς ΝΑΙ, πῶς θα ἔλεγεν ΟΧΙ ὁ Ἑλληνικός  λαός, πού ξυπνοῦσε ἀργότερα; Θά τό ἔλεγε βέβαια μέσα του καί θά τό ἐξεδήλωνε ἔμπρακτα ὅταν θά ὠργάνωνε μυστικά τήν ἀντίστασίν του, ἀλλά ἡ Ἀλβανική ἐποποιϊα δέν θά ἐγράφετο ποτέ. Ἄς εἴμεθα λοιπόν τίμιοι ἀπέναντι τῆς ἱστορίας. Τό μέγα ΟΧΙ εἶναι πρᾶξις τοῦ Ι.Μεταξᾶ.”


Στρατηγός Ἰωάννης Μεταξᾶς
Ἡ μεγάλη φυσιογνωμία τοῦ Στρατηγοῦ Ἰωάννου Μεταξᾶ δέν ἔχει ακόμα ἀρκούντως ἐκτιμηθῆ. Ὑπῆρξε λαοπρόβλητος ἡγέτης, ἀγαπητός ἀπό ἕναν λαό πού τόν πίστεψε καί τόν ἀκολουθησε μέχρι τέλους. Οἱ ἐχθροί τῆς πατρίδος καί τοῦ λαοῦ, πολιτικοί και κομμουνισταί ἔκαναν ὅ,τι μπορούσαν νά μή μάθουν ποτέ οἱ νεότερες γενεές την ἀγάπη πού ἔτρεφε ὁ ἑλληνικός λαός πρός τόν κυβερνήτη του.


 
Ὁ Ἰ.Με­τα­ξᾶς
καί αἱ ἐ­νάν­τιόν του πο­νη­ραί, ὕ­πο­πται καί βλα­κω­δῶς ἐμ­πα­θεῖς σύγ­χρο­ναι κα­τη­γο­ρί­αιἜ­ναν­τι τῶν πλεί­στων ὅ­σων θά μπο­ρού­σα­με νά γρά­ψου­με (καί θά γρα­φθοῦν εἰς τό μέλ­λον) γιά τά σύγ­χρο­να κα­ταγ­γε­λό­με­να ἐ­ναν­τί­ον του Ι.Με­τα­ξᾶ, πα­ρα­πέμ­πο­με τούς ἄ­φρο­νας καί ἀ­νι­στο­ρή­τους κα­τη­γό­ρους του, εἰς τήν συ­νέν­τευ­ξιν πού πα­ρε­χώ­ρη­σε ὁ ἴ­διος, στίς 30 Ὀ­κτω­βρί­ου τοῦ 1940 στό ξε­νο­δο­χεῖ­ον  “Με­γά­λη Βρετ­τα­νια”  στούς ἰ­δι­ο­κτή­τας τύ­που καί ἀρ­χι­συν­τά­κτας Ἀ­θη­να­ϊ­κῶν ἐ­φη­με­ρι­δῶν:

  1)    Σ’αὐτούς πού λέ­γουν ὅ­τι ὁ Α.Χι­τλερ ἀ­γα­ποῦ­σε (sic) τήν Ἑλ­λά­δα καί ὅ­τι θά εἴ­χα­με ὀ­φέ­λη μέ τήν προ­σχώ­ρη­σίν μας εἰς τήν Ἐ­θνι­κο­σο­σι­α­λι­στι­κή Γερ­μα­νί­α:
“……εἰς σχε­τι­κές βο­λι­δο­σκο­πή­σεις μας πρός τήν κα­τεύ­θυν­σιν τοῦ Ἄ­ξο­νος, μοῦ ἐ­δό­θη νά ἐν­νο­ή­σω σα­φῶς, ὅ­τι μόνη λύ­σις θά ἠμ­πο­ροῦ­σε νά εἶ­ναι μί­α ἑ­κού­σια προ­σχώ­ρη­σις τῆς Ἑλ­λά­δος εἰς τήν “Νέ­αν Τα­ξιν”. Προ­σχώ­ρη­σις πού θά ἐ­γί­νε­το λί­αν εὐ­χα­ρί­στως δε­κτή ἀ­πό τόν Χί­τλερ ὡς “ἐ­ρα­στήν τοῦ ἑλ­λη­νι­κοῦ πνευ­μα­τος”. Συγ­χρό­νως, ὅ­μως, μοῦ ἐ­δόθη νά ἐν­νο­ή­σω ὅ­τι ἡ ἔν­τα­ξις εἰς τήν “Νέ­αν Τα­ξιν”, προ­ϋ­πο­θέ­τει προ­κα­ταρ­τι­κην ἄρ­σιν ὅ­λων τῶν πα­λαι­ῶν δι­α­φο­ρῶν μέ τούς γεί­το­νάς μας, καί, ναί μέν αὐ­τό θά συ­νε­πήγε­το φυ­σι­κά θυ­σί­ας τί­νας διά τήν Ἑλ­λά­δα, ἀλ­λά αἵ θυ­σίαι θά ἔ­πρε­πε νά θε­ω­ρη­θοῦν ἀ­πο­λύ­τως “ἀ­σή­μαν­τοι” ἐμ­πρός εἰς τά οἰ­κο­νο­μι­κά καί ἄλ­λα πλε­ο­νε­κτή­μα­τα, τά ὁ­ποῖ­α θά εἶχεν διά τήν Ἑλ­λά­δα ἡ “Νέ­α Τα­ξις”…… μέ κα­τα­φα­νῆ προ­σπά­θειαν ἀ­πο­φυγῆς σα­φοῦς κα­θο­ρι­σμοῦ, μοῦ ἐ­δό­θη νά κα­τα­λά­βω ὅ­τι ἡ πρός τούς Ἕλ­λη­νας στορ­γή τοῦ Χίτλερ ἠ­το ἡ ἐγ­γύ­η­σις ὅ­τι αἵ θυ­σίαι αὖ­ται πε­ρι­ω­ρίζον­το “εἰς τό ἐ­λά­χι­στο δυ­να­τον”…… τε­λι­κῶς, μᾶς ἐ­δό­θη νά κα­τα­λάβω­μεν, ὅ­τι τό ἐ­λά­χι­στον δυ­να­τόν συ­νί­στα­το εἰς με­ρι­κας ἱ­κα­νο­ποιή­σεις πρός τήν Ἰ­τα­λί­αν δυ­τι­κῶς μέ­χρι Πρε­βέ­ζης ἴ­σως καί πρός τήν Βουλ­γα­ρίαν, ἀ­να­το­λι­κῶς μέ­χρι Δε­δέα­γατς. Δη­λα­δή, θά ἔ­πρε­πε διά νά ἀ­πο­φύγω­μεν τόν πό­λε­μον νά γίνω­μεν ἐ­θε­λον­ταί δοῦ­λοι καί νά πλη­ρώ­σω­μεν αὐ­τήν τήν τι­μήν μέ τό ἅ­πλω­μα τοῦ δε­ξιοῦ χε­ριοῦ τῆς Ἑλ­λά­δος πρός ἀ­κρω­τη­ρια­σμόν της ἀ­πό τήν Ἰ­τα­λί­αν καί τοῦ ἀ­ρι­στε­ροῦ της ἀ­πό τήν Βουλ­γα­ριαν. Φυ­σι­κά, δέν ἠ­το δύ­σκο­λον νά προ­βλέ­ψει κα­νείς ὅ­τι εἰς μί­αν τοια­ύτην πε­ρί­πτω­σιν, οἱ Ἀγ­γλοι θά ἔ­κο­βαν καί αὐ­τοί τά πό­δια τῆς Ἑλ­λά­δος. Καί μέ τό δί­και­όν των……”

2)    Σ’αὐτούς πού δέν ἀ­να­γνω­ρί­ζουν τόν ὀ­ξυ­δερ­κήν νοῦν τοῦ  Ι.Με­τα­ξᾶ καί ἀρ­νοῦν­ται τήν ὑ­πη­ρε­σί­α του πρός τό λα­ό καί τό Ἔ­θνος τίς κρί­σι­μες ἐ­κεῖ­νες ὧ­ρες, εἰς μί­αν πε­ρί­ο­δον πα­νευ­ρω­πα­ϊ­κῆς ἡ­γε­μο­νί­ας τῆς ἐ­θνι­κο­σο­σι­α­λι­στι­κῆς Γερ­μα­νίας:
“……αὐ­τόν τόν πό­λε­μον, ἀ­πό τόν ὁ­ποῖ­ον εἶ­ναι δυ­να­τόν καί δου­λω­μέ­νη ἀ­κό­μα νά βγῆ, προ­σω­ρι­νῶς, ἡ Ἑλ­λάς. Λέ­γω προ­σω­ρι­νῶς, δι­ό­τι πι­στεύ­ω ἀ­κρά­δαν­τα, ὅ­τι τε­λι­κως ἡ νί­κη θά εἶ­ναι μέ τό μέ­ρος μας. Για­τί οἱ Γερ­μα­νοί δέν θά νι­κή­σουν. Δέν μπο­ρεῖ νά νι­κή­σουν. Ὑ­πάρ­χουν πολ­λά ἐμ­πό­δια……ὁ και­ρός ὅ­μως, δέν δου­λεύ­ει γιά τόν Ἄ­ξο­να. Δου­λεύ­ει γιά τούς ἀν­τιπά­λους του…… ἀλ­λ’­ἡ κο­σμο­κρα­το­ρί­α διά τήν Γερ­μα­νίαν κα­τέ­στη ὁ­ρι­στι­κά ἀ­δύ­να­τος στήν Δουν­κέρ­κη. Ὁ πό­λε­μος διά τόν Ἄ­ξο­να ἔ­χει χα­θῆ, ἀ­πό τήν στιγ­μήν πού ἡ Ἀγ­γλί­α δι­ε­κή­ρυ­ξε: “θά πο­λε­μή­σω­μεν ἔ­στω καί μό­νον εἰς τό νη­σί μας καί πέ­ραν τῶν θα­λασ­σῶν, θά πο­λε­μή­σω­μεν μέ­χρι τῆς νί­κης”……ἡ νί­κη θά εἶ­ναι καί δέν μπο­ρεῖ πα­ρά νά εἶ­ναι, τοῦ…… Ἀγ­γλο­σα­ξω­νι­κοῦ κό­σμου, ἀ­πέ­ναν­τι τοῦ ὁ­ποί­ου ἡ Γερ­μα­νία, ἡ ὁ­ποί­α ἀ­φοῦ ἕ­ως τώ­ρα δέν ἠ­δυ­νή­θη νά ἐ­πι­τύ­χη ὁ­ρι­στι­κόν ἀ­πο­τέ­λε­σμα, εἶ­ναι κα­τα­δι­κα­σμέ­νη νά συν­τρι­βῆ……τε­λι­κῶς λοι­πόν θά νι­κη­σω­μεν. Καί θέ­λω, φεύ­γον­τας ἀ­πό τήν αἴ­θου­σαν αὐ­τήν, νά πά­ρε­τε μα­ζί σας ὅ­λην τήν δι­κή μου ἀ­πό­λυ­τη βε­βαι­ό­τη­τα, ὅ­τι θά νι­κή­σω­μεν”.

3)    Σ’αὐτούς πού δέν πα­ρα­δέ­χον­ται ὅ­τι ὁ Μέ­τα­ξας ἠ­το Ἕλ­λην καί μό­νο Ἕλ­λην:
“……ἀλ­λά ὑ­πάρ­χουν στιγ­μές κα­τά τίς ὁ­ποῖ­ες ἕ­νας λα­ός ὀ­φεί­λει, ἄν θέ­λη νά μεί­νη με­γά­λος, νά εἶ­ναι ἱ­κα­νός νά πο­λε­μή­ση, ἔ­στω καί χω­ρίς κα­μί­αν ἐλ­πί­δα νί­κης. Μό­νον δι­ό­τι πρέ­πει. Γνω­ρί­ζω, ὅ­τι ὁ ἑλ­λη­νι­κός λα­ός δέν θά ἠ­το δυ­να­τόν νά δε­χθῆ ἄλ­λο τί αὐ­τήν τήν στιγ­μήν ……ξέ­ρω μέ βε­βαι­ό­τη­τα ὅ­τι ἀ­πό τήν φο­βε­ράν αὐ­τήν δο­κι­μα­σί­αν ἡ Ἑλ­λάς θά ὑ­πο­φέ­ρη. Ξέ­ρω ὅ­μως, ἐ­πί­σης μέ βε­βαι­ό­τη­τα, ὅ­τι τε­λι­κως θά ἐ­ξέλ­θη ὄ­χι μό­νο ἔν­δο­ξος ἀλ­λά καί με­γα­λύ­τε­ρη……  ΑΝ  ΥΠΕΡΙΣΧΥΣΟΥΝ  ΟΙ  ΓΕΡΜΑΝΟΙ,  ΕΜΕΙΣ ΘΑ  ΓΙΝΟΥΜΕ  ΔΟΥΛΟΙ  ΤΟΥΣ.  ΑΝ  ΥΠΕΡΙΣΧΥΣΟΥΝ  ΟΙ  ΑΓΓΛΟΙ  ΘΑ ΓΙΝΟΥΜΕ  ΔΟΥΛΟΙ  ΑΥΤΩΝΩΝ. ΑΝ  ΚΑΝΕΝΑΣ  ΤΟΥΣ,  Η ΕΥΡΩΠΗ  ΘΑ  ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ”…….

4)    Σ’αὐτούς πού πα­ρα­βλέ­πουν τό πνεῦ­μα δι­καί­ου, τοῦ Ι.Με­τα­ξᾶ, εἰς τά πο­λι­τι­κά:
“…… τόν ἀν­θρώ­πι­νο κό­σμο δέν κυ­βέρ­να τό δί­και­ον ἀλ­λά ἡ ἀ­νάγ­κη……γι­’­αὐ­τό οἱ ἄν­θρω­ποι κά­θε φό­ρα προ­σαρ­μό­ζουν τό δί­και­ον πρός τήν ἀ­νάγ­κην…… ἡ Ἀγ­γλί­α καί ἡ Γαλ­λια ἐ­κή­ρυ­ξαν τόν πό­λε­μον κα­τά τῆς Γερ­μα­νίας, δι­ό­τι αὐ­τή κα­τε­πά­τη­σεν τό δί­και­ον, προ­κει­μέ­νου γιά τήν Πο­λω­νία. Για­τί δέν τόν κη­ρύτ­τουν κα­τά τῆς Ρω­σί­ας προ­κει­μέ­νου γιά τήν Φιν­λαν­δία;”
……………………………………………………………………………………   
   Πο­λύ σύν­το­μα, ὁ Μέ­τα­ξας ἰ­δι­ο­φυ­ής καί με­γα­λό­νους δέν ὑ­πῆρ­ξεν οὔ­τε Ἀγ­γλό­φι­λος οὔ­τε Γερ­μα­νό­φι­λος. Ὕ­πηρ­ξε Ἕλ­λην καί ἡ­γέ­της Μέ­γας. Γιά ὅ­σους θέ­λουν νά πο­ρεύ­ον­ται σω­στά καί Ἑλ­λη­νι­κά.(  Ἡ κατωτέρω προκήρυξις εἶναι ἡ πρώτη πού ἐῤῥίφθη μετά τον Β.Π.Πόλεμον καί τήν λῆξιν τοῦ Συμμοριτοπολέμου, τόν Αὔγουστο τοῦ 1962 στην Ἀθήνα, Θεσσαλονίκη και Ἰωάννινα. Τήν εὐθύνη ἀνέλαβε ἡ Ἐθνικιστική ὀργάνωσις “Ἀναγεννησις” στην ὁποίαν τότε μετεῖχαν οἱ Σπῦρος Σταυρόπουλος, Κώστας Πλεύρης κ.ἄ., πολύ πρίν τήν δημιουργία τοῦ πρώτου ὀργανωμένου κινήματος τῆς 4ης Αυγούστου.  )

Στήν 26η ἐπέτειο  τῆς 4ης Αὐγούστου 1936
Σαν σήμερα πρίν 26 χρόνια το Ἔθνος άφυπνίσθη και ή Ἑλλάς μέ ἡγέτη τόν μεγάλο ΜΕΤΑΞΑ προχώρησε στον δρόμο τῶν σκληρῶν πεπρωμέ­νων της.
Πρό τῆς 4ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ἐπικρατοῦσε κοινοβουλευτικόν χάος ἡ δυ­στυχία ἔσπρωχνε τό Ἔθνος στον κομμουνισμό, ή πολιτική διαφθορά θυσίαζε τά λαϊκά συμφέροντα στόν βωμό τῆς εκμεταλλευτικῆς μανίας τῶν πλουτοκρατῶν καί ὁ διχασμός προοιώνιζε ἐθνικές συμφορές. Ό λαός ἐξαθλιωμένος διελύετο ἡ φυλή ἐξουθενωμένη ἔσβηνε. Στίς 5 Αυγούστου θά κυριαρχούσαν οἱ μπολσεβῖκοι καί θά σταματοῦσε ἡ ἑλληνική ἱστορία καί θά ἔπαυε νά ὑπάρχη Ἑλλάς.
 Ἀλλά ἡ καταστροφή δέν ἦλθε ποτέ, γιατί ὁ τεράστιος ὀγκόλιθος τῆς 4ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ἔφραξε τόν δρόμο στούς ἀνέμους τῆς συμφορᾶς, πού θά περνούσαν πάνω ἀπό τήν πατρίδα.


Το καθεστώς τῆς 4ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ, καθεστώς κοινωνικῆς δικαιοσύνης καί ἐθνικῆς ἀξιοπρεπείας, ἐδραιωμένο στή συνείδησι τοῦ Ἔθνους, ἐξέφραζε τή θέλησι ὁλοκλήρου τοῦ λαοῦ καί ὄχι ἑνός κόμματος. Ἡ τεχνητή διαίρεσι τοῦ λαοῦ σε ἁλληλομισούμενες παρατάξεις εξαφανίσθηκε παίρνοντας μαζί της τά πάθη ποί ἔσπερνε ὁ κομματικός φανατισμός. Ἡ ὑποδειγματική ὀργάνωσις τῆς ἐθνικῆς κοινωνίας ἀντικατέστησε τήν κοινοβουλευτικήν ἀναρχίαν ἐνῶ ταυτόχρονα ἡ συνειδητή πειθαρχία σ' ἐκείνους πού ἦσαν προωρισμένοι νά ὁδηγήσουν τό Ἔθνος στήν ἀναγέννησι, ἐξησφάλισε στόν λαόν τήν πραγματική ἐλευθερία. Ἡ 4η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ μέ ὅπλο τήν εὐρυτάτη κοινωνική πολιτική ἐξολόθρευσε τόν κομμουνισμό καί ἀπήλλαξε τό Ἔθνος ἀπ' τήν μάστιγα τῆς κεφαλαιοκρατικῆς ὀλιγαρχίας, ποί ἐπεδίδετο στήν οἰκονομικήν λεηλασία τοῦ λαοῦ. Οἱ Ἕλληνες εἰργάζοντο ἀσφαλεῖς γιά μιά καλύτερη ζωή μέσα σ' ἕνα δίκαιο Κράτος, πού τούς ἀνῆκε καί τούς προστάτευε. Τό Ἔθνος ἐνωμένο βάδιζε στήν δημιουργία τοῦ Γ' Ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ.
Ἡ 4η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1936, φυσική συνέχεια τῆς 25ης Μαρτίου 1821, ἄλλαξε τόν ροῦν τῆς παγκοσμίου ἱστορίας ἐπειδή προετοίμασε τό Ἔθνος γιά τόν ἀγῶνα καί γιά τήν νίκη τῆς 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940. Ὅταν ὁ διεθνής κομμουνισμός συμμαχοῦσε μέ τούς ναζί, ὅταν οἱ σάπιες δημοκρατίες συνετρίβοντο καί ὅταν ἡ σβάστικα κυμάτιζε σ' ὅλη τήν Εὐρώπη, τότε ὁ γίγας ΜΕΤΑΞΑΣ βροντοφώνησε ΟΧΙ. Καί νίκησε καί δόξασε τήν πατρίδα καί θυ-σιάσθηκε γιά τήν ἀθανασία της.
Μπροστά στό μεγαλεῖο τῆς θυσίας γονάτισε ἡ Ἑλλάς καί σε ἱερή συγκίνησι ἄφησε νά κυλήσουν περήφανα δάκρυα στό χῶμα πού σκέπασε τό ἐκλε­κτότερο τέκνο της τήν μεγαλύτερη πολιτικοστρατιωτική φυσιογνωμία ὅλων τῶν ἐποχῶν: Τόν ΙΩΑΝΝΗΝ ΜΕΤΑΞΑ, πού εἰσῆλθε στήν αἰωνιότητα ἐνδοξότε­ρος τῶν ἐνδόξων. Ἔμεινε φωτεινό παράδειγμα καί μέ τήν τεράστια ἀκτινοβο­λία του καταυγάζει τούς δρόμους τῆς τιμῆς, τῆς ἀνδρείας καί τοῦ καθήκοντος. Ἄνδρες σάν ἐκεῖνον παρουσιάζονται κάθε χίλια χρόνια.
Ὁ μεγάλος ΜΕΤΑΞΑΣ δέν πέθανε, γιατί εἶναι Ἰδέα πού βασιλεύει στίς γενναῖες ψυχές τῶν Ἑλλήνων.  Μονάχα ἔφυγε γιά νά πάη στά αἱματοβαμ­μένα βουνά  ὅπου ἀντηχοῦν παιᾶνες καί  ὅπου ἀκούγεται ή κλαγγή τῶν ὅπλων. Ἐκεῖ γυρίζουν οἱ σκιές τῆς σιωπηλῆς στρατιᾶς τῶν χιλιάδων νεκρῶν ἡρώων πού ἔπεσαν γιά τήν πατρίδα. Τοῦ Λεωνίδα, τοῦ Παλαιολόγου,  ἡ Δική του! Ἀπ' ἐκεῖ φθάνει ἡ ἠχώ τῆς σάλπιγγος πού καλεῖ: ΕΜΠΡΟΣ ΓΙΑ ΜΙΑΝ ΕΛΛΑΔΑ ΝΕΑ.
ΖΗΤΩ Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ