13 Απριλίου 2013

6 Ἀπριλίου 1941 - Ὀχυρά

ΤΑ ΟΧΥΡΑ

Ἡ ὀxυρωμένη γραμμή «Μεταξᾶ» ἀποτελεῖ ἐκτεταμμένον σύμπλεγμα ὀχυρῶν ἔργων, ἐκτεινώμενον ἀπό τά Ἑλληνο-Γιουγκοσλαυϊκά σύνορα μέχρι τοῦ ἐσχάτου ὀχυροῦ «Νυμφαία»,
ἄνωθέν της Κομοτηνῆς. Σύλληψις, τοῦ ἀειμνήστου κυβερνήτου καί δικτάτορος Ι. Μεταξᾶ, ἀξιωματικοῦ τοῦ Μηχανικοῦ. Ἐκτέλεσις τῆς «Ὑπηρεσίας Φρουρίου» μέ ἕδραν τήν Θεσσαλονίκην, τῶν Ἑλλήνων Ἀξιωματικῶν του Μηχανικοῦ. Ἐδόθησαν καί πολλά ἔργα εἰς ἐργολάβους ἀλλά πάντα ὑπό τήν αὐστηρᾶν ἐπίβλεψιν τῶν ἀξιωματικῶν. Ὅταν κάποτε ὁ Τ/χής Κωστάλας ἀντελήφθη ἐργολάβον νά ἐκτρέπεται τῶν διαταγῶν, τόν ἔδεσεν εἰς πάσσαλον πρός συνετισμόν ὅλων τῶν ὑπολοίπων. Ἐντός 3 ½ ἐτῶν τό κολοσσιαῖο αὐτό ἔργον ἦτο πανέτοιμον.
(τό ΜΕΤΡΟ ἤρχισε τό 1991 καί οἱ δύο πρῶτες γραμμές –κόκκινη καί μπλέ- ὄχι ὁλόκληρες, ἀλλά ἐλλειπεῖς παρεδόθησαν τό …2000)
Ἐκτιμᾶται ὅτι μπορεῖ νά ἀντέξη πυρηνικόν βλῆμα 1 Μεγατόνου, ἡ δέ προστασία πού παρέχει στό προσωπικόν ἀπό πυρηνικήν μόλυνσιν εἶναι λίαν ἐπαρκῆς.
Μετά τήν ἀπελευθέρωσιν καί λῆξιν καί τοῦ συμοριτοπολέμου, ἐπί πρωθυπουργίας Καραμανλῆ, ἐδόθη ἄδεια εἰς ἐργολάβους τῆς περιοχῆς Σερρῶν καταστροφῆς τμήματος τῶν ὀχυρῶν πρός σύλλησιν τῶν «ὁπλισμένου σκυροδέματος» πού ἐνπεριέχετο εἰς τάς ὀχυρώσεις. Ἐπειδή ὅμως αὐτό ἀπεδείχθη πολυδάπανον καί δυσχερέστατον εἰς τήν ἐφαρμογήν ἐγκατελείφθη, ἀπομεινάντων τῶν «τραυμάτων» ἐπί τῶν ὀχυρώσεων νά θυμίζουν τήν ἀσελγήν αὐτήν πράξιν τοῦ Καραμανλικοῦ Τέρατος.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΥ

Ἡ ἐπιχείρησις ἐναντίον τοῦ Ἐμπέν-Ἐμαέλ
ὑπήρξεν ἀποκλειστικῶς σύλληψις καί
ἐφαρμογή τοῦ ἰδίου Ἀδόλφου Χίτλερ
Ὀχυρά Ἐμπέν-Ἐμαέλ. Κατελήφθησαν
ἀπό τούς Γερμανούς  ἀλεξιπτωτιστάς
σέ χρόνο ρεκόρ μέ ελάχιστες απώλειες
Εἶχαν σχεδιασθῆ πρός ἀντιμετώπισην Βαλκανίου ἀντιπάλου, μέ προϋποθέσεις πλήρους ἐπανδρώσεώς των καί πλαισίωσίν των ἀπό ἐπαρκεῖς δυνάμεις «ἐπιφανείας» (Δυνάμεις ἀντεπιθέσεων πεζικοῦ, ὑποστηριξέως Πυροβολικοῦ καί ὅλμων ὡς καί Τεθωρακισμένων). 
Τό πολυδιαφημησθέν ὑπό τῶν Γερμανῶν
"τοῖχος τοῦ Ἀτλαντικοῦ". Οἱ σύμμαχοι τόν
ἔκαναν ... φράχτη μέ εὐφυή ἐλιγμό στό
Πά Ντέ Καλαί.
Ἀντί αὐτῶν, ὁ πόλεμος εἰς Ἀλβανίαν εἶχεν ἐπιβάλλει μείωσιν τῶν δυνάμεων καί εἶχεν ἀπορροφήσει σημαντικόν μέρος τοῦ ὁπλισμοῦ. Τά εὑρισκόμενα στρατεύματα ἐχαρακτηρίζοντο ὡς «δευτέρας γραμμῆς», ὡς περιλαμβάνοντα ὁπλίτας τραυματίας εἰς ἀνάρρωσιν ἡ μειωμένης μαχητικῆς δυνατότητος. Κατά τάς ἐχθροπραξίας ἠγωνίσθησαν καί… ναῦτες πού ἔτυχε νά εὑρεθοῦν ἐκεῖ!
Γραμμή Μαζινῶ. Τόνοι ὑλικού.
Λεφτά τζάμπα. Παρεκάμφθη ὑπό
τῶν Γερμανῶν, ἀποδειχθεῖσα ἄχρηστη
Ἔναντι τῶν ἡρώων αὐτῶν ἐπετέθη ὁ ἰσχυρώτερος στρατός τῆς Εὐρώπης μέ συντριπτικήν  ὑπεροχήν εἰς ἄνδρας καί ὁπλισμόν, πυροβολικόν καί ἀεροπορίαν. Ἡ γενναιότης καί ἡ αὐτοθυσία τῶν ὑπερασπιστῶν ἔφθασε εἰς τό ἐπίπεδον ἐκείνων τοῦ ἀλβανικοῦ μετώπου. Τά ὀχυρά ὑπεστηρίζοντο μεταξύ τῶν διά Τελείου σχεδίου πυρός, ἀπό τούς λαμπρούς δέ Ἕλληνας ἀξιωματικούς εἶχον προβλεφθῆ ὅλοι οἱ πιθανοί «ἑλιγμοί» καί «τεχνάσματα» τῶν Γερμανῶν ὡς αὐτά εἶχον ἤδη ἐφαρμοσθῆ εἰς Γαλλίαν  (Σεντᾶν, Γραμμή Μαζινῶ, διελεύσεις ποταμίων κωλυμάτων), τούς ὁποίους κυριολεκτικῶς ἐξευτέλισαν.

Ο ΑΓΩΝ – ΟΙ ΗΡΩΕΣ – Ο ΘΡΥΛΟΣ

Ὁ ἀγών αὐτός εἰς Ἄν. Μακεδονίαν καί Δ. Θράκην ἠτο ἐκ τῶν προτέρων καταδικασμένος. Ἦτο ὅμως ἀναγκαῖον νά διεξαχθῆ διά τήν τιμήν τοῦ στρατοῦ καί τοῦ ἔθνους, ὡς διεξήχθη καί ἐκεῖνος εἰς Θερμοπύλας. Ἀκριβῶς!
Στίς 05.15 τῆς 6ης Ἀπριλίου 1941 οἱ Γερμανοί ἀπροειδοποιήτως ἤρχισαν ἐπιτιθέμενοι ἐφ’ ὅλου του μήκους τῆς ὀχυρᾶς γραμμῆς Μεταξᾶ. Στίς 05.30 ὁ Γερμανός πρεσβευτής ἐπέδιδε στόν πρωθυπουργόν Α. Κορυζή διακοίνωσιν ὅπου…..
Τά "δευτέρας ποιότητος" στρατεύματα τῆς γραμμῆς Μεταξᾶ,
οἱ μικρόσωμοι Ἕλληνες, ἀντιμετώπισαν μέ ἀπαράμιλλο
θάρρος τούς θηριώδεις στρατιώτες τῶν ὀρεινῶν μεραρχιῶν
τοῦ Φον Λίστ.
Οἱ Γερμανικές δυνάμεις ἐπετέθησαν μετ’ ἰδιαζούσης σφροδότητος. Ἰδιαιτέρως τά γερμανικά «Στούκας» εἶχαν ἐφοδιασθῆ διά «σειρινῶν», ὅπως δημιουργοῦν πανικόν κατά τήν ἐφόρμησίν των. Οἱ Ἕλληνες τά ἀντιμετώπισαν περιφρονητικῶς, βάλλοντες ψυχραίμως ἐναντίον των καί δί’ αὐτῶν τῶν τυφεκίων των, ἐνίοτε. Εἰς τό ὀχυρόν Ποποτλίβιτσα κατερρίφθησαν 3 ἐξ αὐτῶν. Εἰς τό ὀχυρόν Ροῦπελ οἱ Γερμανοί ἐπεχείρησαν «ἑλιγμόν» μέσω τοῦ ποταμοῦ μέ 18 βάρκες. Προβλέποντες τέτοια «κίνησιν» οἱ Ἕλληνες, τίς ἐπαγίδευσαν μέ συρμάτινα πλέγματα ὡς… ψάρια, κατέστρεψαν 3 ἐξ αὐτῶν καί ἐφόνευσαν ὅλα τά πληρώματα. Ὅλην τήν ἡμέραν τό ὀχυρόν σφυροκοπεῖται ἀπό 100-200 Στοῦκας.
 Τήν 7’ Ἀπριλίου «πέφτουν» τά ὀχυρά Κελκαγιά, Ἁρπαλούκι, καί Ἰστίμπεϊ μέσα ἀπό δραματικούς ἀγῶνες. Κατάληψης τοῦ ὑψώματος «Σταυρός» ἀνακαταλαμβάνεται διά τῆς λόγχης. Στίς 9 τό πρωί οἱ Γερμανοί εἰσδύουν στό ὀχυρό Περιθώρι. Ἐπικρατεῖ κόλασις. Μετά 2ωρον μάχην σῶμα πρός σῶμα οἱ Γερμανοί ἐξωπετάγονται διά τῆς λόγχης. Ὅσοι ἔχουν ἐπικαθίσει τοῦ Ὀχυροῦ τρέπονται εἰς φυγήν δί’ ἀντεπιθέσεως τῶν ἀμυνομένων.
Ὁ Ἥρωας ἐπιλοχίας Δημήτριος Ἵτσιος, ἐτῶν 32,
κεῖται νεκρός ἐξωθι τοῦ πολυβολείου του. Ἐξετε-
λέσθη ὑπό Γεμανοῦ ἀξιωματικοῦ, ἀφοῦ ἐδέχθη
τά συγχαρητήριά του διά τάς εὐστόχους βολάς
τοῦ πολυβολείου του, πού τοῦ ἀχρήστευσαν τά
2/3 του Λόχου του. 
Εἰς τήν Λίμνην Δόϊράνην ἑλιγμός τῶν Γερμανῶν ἐξουδετερώνεται δί’ ἀντεπιθέσεως. Οἱ Γερμανοί προσβάλλουν τούς Γιουγκοσλάβους καί δημιουργοῦν ἐπικίνδυνον κατάστασιν εἰς τό ἀριστερό τῶν Ἑλλήνων. Στίς 8 πέφτει τό ὀχυρό Ποποτλίβιτσα. Στά ὀχυρά Ροῦπελ – Καρατᾶς οἱ Γερμανοί ἀποκρούονται μέ σοβαρές ἀπώλειες. Χάνουν 3 «Στοῦκας».
Στό Περιθώρι τρέπονται εἰς φυγήν κατόπιν μάχης σῶμα πρός σῶμα. Ἐπανέρχονται μέ 2 συντάγματα Πεζικοῦ καί καθηλώνονται μέ φοβερές ἀπώλεις. Ἡ «ἄμυνα» τῶν Γιουγκοσλάβων σπάει. Οἱ Γερμανοί εἰσέρχονται εἰς τά νῶτα τῆς ἑλληνικῆς τοποθεσίας. Στίς 9’ Ἀπριλίου εἰσέρχονται εἰς Θέσ/νίκην . Τά ὀχυρά ἄν καί κυκλωμένα ἀμύνονται. Στά Περιθώριν - Μαλιάγκα οἱ Γερμανοί ἔχουν φοβερές ἀπώλειες. Περιθώρι – Παρταλούσκα, καταδιώκονται. Οἱ Ἕλληνες συλλαμβάνουν 102 αἰχμαλώτους. Ἑλληνική ἀντεπίθεσις στό ὕψωμα Ἄγ. Κῶν/νός ἐκδιώκει τούς Γερμανούς καί συλλαμβάνει 250 αἰχμαλώτους. Εἰς περιοχήν χωρίου Παράδεισος ἐπιχειρεῖται «ἑλιγμός» διά τοῦ ποταμοῦ, ἀλλά οἱ Ἕλληνες τούς «περιμένουν» καί τούς ἐξοντώνουν.
Σέ κανένα ἀντίπαλο στρατό τοῦ πολέμου οἱ Γερμανοί δέν ἐπι-
φύλαξαν τέτοιες τιμές. Οἱ Γάλλοι ἀξιωματικοί καί στρατιῶτες
διετάσοντο νά ρίχνουν τά ξίφη καί τά ὅπλα των κάτω ὄπου τά
συνέτριβαν οἱ ἐρπύστριες τῶν ἁρμάτων.
Ἡ 18η Μ. Πεζικοῦ μετά ἀπό ἀποτυχημένες φονικές ἐπιθέσεις κατά τοῦ ὀχυροῦ Παληουριῶνες, πληροφορεῖ τούς Ἕλληνες – ἥρωες ὅτι ἡ ἡγεσία τούς ἔχει… συνθηκολογήσει στήν Θέσ/νίκη.  Μή… μᾶς σκοτώνετε τζάμπα. Κρίμα εἶναι!! Στό ὀχυρό Πυραμιδοειδές, οἱ Γερμανοί μέ λευκή σημαία ἀνακοινώνουν στούς Ἕλληνες ὅτι πρέπει… νά σταματήσουν διότι μάχονται μόνοι των!! Στίς 10 Ἀπριλίου τό πρωί ἔμπροσθέν του ὀχυροῦ Παληουριῶνες Γερμανικό Τάγμα παρατάσσεται γιά ἀπόδοσιν τιμῶν πρός τούς ἥρωες. Ὁ Ἕλλην διοικητής τοῦ ὀχυροῦ Τ/χῆς  Α. Χατζηγεωργίου καλεῖται νά τό ἐπιθεωρήση. Ἡ γερμανική σημαία ὑψώνεται μόνον ὅταν ἔχει φύγει καί ὁ τελευταῖος στρατιώτης. Τό ἴδιο θά συμβῆ στά ὀχυρά Ροῦπελ, Λίσσε, Περιθώρι, Ἐχίνος, Νυμφαία, Ἰστίμπεη καί Κελκαγιά. 
Σέ ἄψογο χαιρετισμό ὁ Γερμανός ἀξιωματικός ἀνταποδίδει
τόν χαιρετισμό του Ἕλληνος ἐνῶ ὁ Λοχίας τόν παρακολουθεί
χαμογελών και ... ἄνετος. 
Ἡ φρουρά τοῦ στηρίγματος Ρουπέσκο δέν… καταλαβαίνει ἀπό τίποτα τέτοια. Πολεμάει μόνη της καί τό βράδυ διαφεύγει ἀνάμεσα ἀπό τούς Γερμανούς, ἀθέατη! Ζωντανεύει τό Χάνι τῆς Γραβιᾶς. Στά ὀχυρά Ροῦπελ – Καρατᾶς ὁ Γερμανός διοικητής τοῦ 125ου Συντάγματος δηλώνει εἰς στάσιν προσοχῆς καί κλαίγοντας πρός τόν Ἄν/χή Πλευράκη: «Δέν θρηνῶ ὡς στρατιώτης… ἀλλά ὡς ἄνθρωπος, διότι ἐκ τοῦ Συντάγματός μου ἀπέμειναν ὀλίγει μόνον ἄνδρες» (Νά μήν ἔσωναν). Εἰς ἕν ἐκ τῶν ὀχυρῶν ὁ Γερμανός Δ/ντής Τάγματος ζητᾶ νά μάθη τόν πολυβολητήν μίας θυρίδος πολυβόλου, ὁ ὁποῖος τοῦ ἔχει ἀφανίσει σχεδόν ἕνα Λόχο. Στέκεται προσοχή τόν χαιρετᾶ καί διατάζει τήν ἐκτέλεσιν τοῦ εὐθύς μετά. Οἱ Ἀξιωματικοί ΠΑΝΤΟΥ διατηροῦν τά ξίφη καί τά περίστροφα τῶν. Οἱ στρατιῶτες ἀφήνονται ἐλεύθεροι.
Οἱ Γερμανοί χάνουν ἀπό τίς 6 ἕως τίς 10 Ἀπριλίου 555 νεκρούς, 2.134 τραυματίες καί 170 ἀγνοούμενους. Οἱ Ἥρωες, 1.000 νεκρούς καί τραυματίες μαζί.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΕΡΜΑΝΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΩΝ ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΑΣ

Στρατάρχης Φόν Λίστ
Τέλη Μαῒου τοῦ 1941 ὁ στρατηγός εἰδικῆς ἐπιτροπῆς Σνάϊντέρ δηλώνει γιά τά ὀχυρά: Ὁ χρυσός μέσος ὅρος μεταξύ του Γαλλικοῦ συστήματος καί τῶν συστημάτων  ἄλλων κρατῶν. Ο Δ/ντής τῆς 72ης  Μ. Πεζικοῦ: «Ἐπολέμησα στήν Πολωνία καί τήν Γαλλία ἀλλά πουθενά δέν συνήντησα τόσον ἀποτελεσματικήν καί φθοροποιόν ἀντίδρασιν…» Ὁ Ἐπιτελάρχης τοῦ ΧΧΧ Σ. Στρατοῦ: «Ἐπολεμήσατε θαυμάσια. Τό πυροβολικόν σᾶς ἦταν ὑπέροχο. Οἱ πλαγιοφυλάξεις σᾶς ἀποτελεσματικές. Μόλις ἐκινεῖτο μία ὁμάδα μάχης ἐδέχετο ἐπιτυχῶς βολή. ΄Ἄν τά βλήματά σας δέν εἶχαν τά 4/5 ἀφλογιστίας, κανένα ἀπό τά μετασχόντα εἰς τόν ἀγῶνα τμήματά μας δέν ἐσώζετο ἀπό τήν κόλασιν τοῦ πυρός».
Ο Δ/ντής τοῦ 18ου Σ. Στρατοῦ: «Εἴχαμε ἀκούσει νά μιλοῦν γιά τόν ἡρωισμόν καί τή γενναιότητα τοῦ Ἑλληνικοῦ Στρατοῦ ἀλλά δέν ἐφανταζόμεθα  τήν γενναιότητα καί τόν ἡρωισμόν τόν ὁποῖον ἐπέδειξαν οἱ στρατιῶτες σας. Ἐπολεμήσατε θαυμάσια. Θαυμάσια. Καί πάλιν σᾶς συγχαίρω ἐγκαρδίως». Ὁ Στρατάρχης φόν Λίστ: « Οἱ Ἕλληνες ὑπερασπίσθηκαν τήν πατρίδα τούς γενναίως… οἱ Γερμανοί νά ἀντικρύζουν καί μεταχειριστοῦν τούς Ἕλληνας στρατιῶτες ὅπως ἀξίζει σέ γενναίους ἄνδρες».

ΔΗΛΩΣΙΣ ΤΟΥ ΦΥΡΕΡ, ΑΔΟΛΦΟΥ ΧΙΤΛΕΡ

Τέλος στίς 4 Μαίου τοῦ 1941 στό Ράϊχσταγκ ὁ Φύρερ καί Καγκελάριος Ἀδόλφος Χίτλερ: «Χάριν τῆς Ἱστορικῆς δικαιοσύνης εἶμαι ὑποχρεωμένος νά παραδεχθῶ ὅτι ἐξ ὅσων ἀντιπάλων ἀντιμετωπίσαμε, μόνον ὁ Ἕλλην στρατιώτης μᾶς ἀντιμετώπισε μέ ἡρωισμό καί αὐτοθυσίαν καί ὑψίστην περιφρόνησιν πρός τόν θάνατον»! Μόνον ὁ ἀστράτευτος, ἀπόλεμος καί χολερικός Ι. Γκαῖμπελς, μή ἀφιστάμενος τοῦ στείρου γερμανικοῦ του ἐγωισμοῦ θά γράψη στό ἡμερολόγιόν του «….μπορεῖ κάτι νά ὑπάρχει μέσα τους ἀπό ἐκείνους» (Σ.Σ. ἐννοεῖ τούς προγόνους μας).

ΔΟΞΑ ΚΑΙ ΤΙΜΗ

Δόξα καί Τιμή: Στούς ἥρωες τῶν ὀχυρῶν ζώντας καί νεκρούς. Στόν λαόν. Στόν Ἰωάννην Μεταξᾶ ὁ ὁποῖος παρέλαβε ἕνα διαλυμένο, ἄναρχο καί ἠττοπαθές κράτος καί τό κατέστησε ἱκανό νά βαδίσει πρός τήν Δόξαν γιά νά συναντήση τά πεπρωμένα τῆς Φυλῆς. Οἱ ἥρωες ἀξιωματικοί του 1940-41, ἦταν οἱ Ἀνθυπολοχαγοί, Λοχαγοί πού ἐτρέποντο εἰς φυγήν τό 1922. Ἐάν ὑπάρχει κάποιος λαός πού νά ἔχη τόσον ἀνάγκη ἡγεσίας αὐτός δίχως ἄλλο εἶναι ὁ ἑλληνικός. Εἴμεθα ὁ ἀνώτερος λαός τοῦ κόσμου ὅταν ἔχουμε καί ἀνώτερη ἡγεσία. ‘Άς  τήν ἀποκτήουμε, εἴδ΄ ἄλλως, ἄς χαθοῦμε.

Κωνστανῖνος Νίκης