20 Δεκεμβρίου 2012

Τό ψεῦδος, ἡ ὑποκρισία, ἡ παλιανθρωπιά, ἡ ἀνεντιμότης καί ἡ ἀπάτη τοῦ πολιτικοῦ κόσμου καί ἡ πόρωσις τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ.


 (Ἕνα μικρό ἀλλά χαρακτηριστικό παράδειγμα.)

Μᾶς τό ἀπεκάλυψε ὁ κομμουνιστής ΤΕΝ-ΤΕΝ τοῦ ἑλληνικοῦ κοινοβουλίου. Αὐτός, πού μέ τίς πλάτες τῶν … καπιταλιστῶν καί ἰμπεριαλιστῶν Ἀμερικανῶν, ἑτοιμάζεται καί ἀνυπομονεῖ νά μᾶς κυβερνήση. Ἀσυνεπής καί ἀνακόλουθος, ἰδεολογικῶς, πρός τούς ἐργαζόμενους, τά’βαλε μέ τό μέλος τῆς κυβερνήσεως, ὑπουργόν Μανιτάκην, ὁ ὁποῖος πρωτοστατεῖ στίς ἀπολύσεις δεκάδων ὑπαλλήλων και ἐργαζόμενων.
Ὅπως κατέθεσε, ἐπανειλημμένως, στήν Βουλή, ὁ κομμουνιστής Τέν-Τέν, ὁ ἀνεκδιήγητος Μανιτάκης, ὅταν ΔΕΝ συμμετεῖχε στήν κυβέρνησιν, ἐδήλωνε πομποδῶς, ὅπως ὅλοι οἱ μεγαλόστομοι καί φαφλατάδες πολιτικοί ὅτι : “ὡς πολίτης, ὡς δημοκράτης καί ὡς ἐπιστήμονας, μέ ἀφήνει κατάπληκτο ἡ ἰδέα πώς θά ὑπάρξη κυβέρνηση πού θά ἀπολύει δημόσιους ὑπαλλήλους”. Τώρα ὅμως, ὅπως ὅλοι τῆς ἐξουσίας, μέ τά … “χέρια στο μέλι” ἄλλα κάνει.
Αὐτή ἡ σιχαμερή ἀσυνέπεια τοῦ συνόλου τοῦ πολιτικοῦ κόσμου ὅπως “λεφτά ὑπάρχουν”, “τό 2011 θά ἐπανέλθουμε στίς ἀγορές”, “θά ζητήσουμε ἀναδιαπραγμάτευση τοῦ Μνημονίου”, εἶναι μοναδικόν ἑλληνικόν φαινόμενον. Τό χειρώτερον ὅμως, παραμένει, ἡ ἀσυγχώρητος πόρωσις τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ. Οἱ πολιτικοί αὐτοί δέν θα’πρεπε, τό ὀλιγώτερον, νά τολμοῦν νά κυκλοφορήσουν. Θά ἔπρεπε νά διώκονται ἀπηνῶς καί ὅσοι συνελαμβάνοντο νά ὁδηγοῦντο σέ συνοικιακές ἀγχόνες. Βλέποντας τήν μαλάκυνσιν τοῦ λαοῦ καί τήν ψυχικήν ἐρείπωσίν του, ἀποθρασυνθέντες, ἀσχημονοῦν, προκαλώντας ( πρός ὅσους ἀπέμεινε πλέον ) τήν κοινήν λογικήν, τήν ἐσχάτην ὑπομονήν καί ἀνεκτικότητα. Λένε ὅ,τι θέλουν! Προδίδουν ὅπως θέλουν. Ἐξαπατοῦν, κοροϊδεύουν. Δέν τούς νοιάζει. Δέν ΦΟΒΟΥΝΤΑΙ! Δικαίως. Ἔχουν κάμει τόσα! Μέ ἀποδείξεις. Μέ στοιχεῖα καί οὐδέποτε ἐτιμωρήθησαν! Τί περιμένει αὐτός ὁ λαός; Πόσο ἀκόμη; Πόσο ἀκόμη μποροῦμε νά ἐλπίζουμε στόν ξεσηκωμό του, στήν ἀνάστασίν του; Πόσο ἀκόμη; Τολμοῦμε να ῥωτήσουμε: μποροῦμε νά πιστεύουμε ἀκόμη ὅτι ὁ λαός αὐτός θά ἀντίδράση; Μήπως ἡ ὅποια ἐπαναστατική “ἐλίτ” θά πρέπει μόνη της, ἀπουσία ἑνός ἐκμαυλισμένου λαοῦ, νά πάρη τίς τύχες τοῦ τόπου στά χεριά της;

Ἄν αὐτό δέν γίνη, ἄν ὁ λαός δέν σταθεῖ στό ὕψος τῶν ἀπαιτήσεων τῶν καιρῶν, τότε οἱ “Μανιτάκιδες” θά ὁδηγήσουν καί ἐμᾶς καί τόν τόπο στόν ὄλεθρο καί στόν ἀφανισμό. Μή γένοιτο!


“Ελληνοκρατία”

13 Δεκεμβρίου 2012

Τσίπρας... ο Έλληνας "Τεν Τεν"


           Το “γκομενάκι ο Τσίπρας”, ο “άμεμπτος” κομμουνιστής που κολυμπάει στο χρήμα, ο..... “τιμητής” της δημόσιας ζωής, έχει θεία του την γυναίκα του Στυλιανού Παττακού. Ο πατέρας του ήταν αδερφός της γυναίκας του Παττακού. Το 1967 ο πατέρας Τσίπρας, είχε αναπτύξει στην Άρτα μία εργολαβική εταιρεία με κάποιες δουλειές.
 
            Τον καιρό εκείνο υπήρχαν ανεπτυγμένες σ’ ολόκληρη την επικράτεια οι στρατιωτικές Μ.Ο.Μ.Α., οι οποίες ανελάμβαναν έργα επ’ ωφελεία του δημοσίου και με άριστα αποτελέσματα, διοικούμενες από τους υπέροχους αξιωματικούς του ελληνικού Μηχανικού. Αυτό όμως δυσαρεστούσε τους εγχώριους εργολάβους, που έβλεπαν να χάνουν χρήματα από έργα που το δημόσιο ανέθετε στις Μ.Ο.Μ.Α., δωρεάν βεβαίως!


Μία γενναία Ἑλληνίδα καθηγήτρια τῆς γαλλικῆς φιλολογίας


Τό κατωτέρω “βίντεο” ἔλαβε τό πρῶτο βραβεῖο σέ διαγωνισμό, πού προεκήρυξε ἡ Γαλλική πρεσβεία στήν Ἀθήνα σέ ὅλα τά δημοτικά σχολεῖα τῆς χώρας, ὁπού διδάσκεται ἡ γαλλική γλῶσσα. Ἡ ἐπιλογή τοῦ θέματος, ἡ μουσική καί τό “στήσιμο” τοῦ ὅλου θέματος ὀφείλεται στήν ἑλληνόψυχη καθηγήτρια ἀπό τήν Νέα Ἀγχίαλο Βόλου καί στούς μαθητάς της. Ἄς σημειωθῆ ὅτι, ἀπό τούς εἵκοσι βραβευθέντας μαθητάς δημοτικοῦ, πανελληνίως, ἀπό τήν Γαλλική πρεσβεία γιά τίς ἐπιδόσεις τους στή γαλλική γλῶσσα, οἱ ἕξι ἀνήκουν στήν τάξιν τῆς ἀνωτέρω καθηγήτριας. Μετά ἀπό τούς δύο αὐτούς ἐπαίνους τοῦ Γαλλικοῦ κράτους, τό ὑπουργεῖον …  “Παιδείας” τῆς ἀφήρεσε τήν διδασκαλία στίς τάξεις καί τήν τοποθέτησε σέ ὑπηρεσία γραφείου στό νά … σφραγίζει ἔντυπα, ἔγγραφα καί ἐπιστολές.
Γιά ἄλλη μία φόρα ἀποδεικνύεται τό μῖσος τοῦ κοινοβουλευτικοῦ κατεστημένου γιά κάθε ἑλληνικήν πρόκρισιν καί διάκρισιν. Ἐξ’ἄλλου, ὁ Βόλος ἔχει μία ἀρκετά δυνατή μασωνική στοά καί ἑβραϊκή συναγωγή, τήν ὁποίαν πολλές φορές ( πρίν γίνει Ἀρχιεπίσκοπος ) ἐπεσκέφθη ὁ μακαριστός Χριστόδουλος.
Ψηλά τό κεφάλι συμμαχήτρια Ἑλληνίδα καθηγήτρια. Στό τέλος στέκεται ἡ νίκη. Εἴμεθα ὑπερήφανοι γιά σένα.
“Ελληνοκρατία”

12 Δεκεμβρίου 2012

Τό σύγχρονο μεγάλο ὄχι ἑνός συγχρόνου μεγάλου ἥρωος

Συναγωνιστές,
Πέρασε στά … “ψιλά” ἡ ἐπέτειος τοῦ θανάτου ἑνός γενναίου. Ἀπό τούς νάνους ἡγέτες τῆς σήμερον, τά ἀνθρωπάκια τῆς κάθε βαθμίδος ἱεραρχίας, τού κάθε τομέως τῆς συγχρόνου ἐθνικῆς ζωῆς, ἡ μορφή τοῦ μεγάλου Κυπρίου ἠγέτου Τάσσου Παπαδόπουλου, εἶναι ἀγκάθι μνήμης εἰς τόν ταπεινόν ψυχικόν κόσμον τους.


11 Δεκεμβρίου 2012

Ὁ στρατός, οἱ πολιτικοί καί το…παράπονον τοῦ Ἀρχηγοῦ τοῦ ΓΕΝΣυναγωνιστές,
Ἡ βρωμερή μεταπολίτευσις, τό σάπιο καθεστώς τοῦ πολιτικοῦ κόσμου καί τῶν κομμουνιστῶν, ἐπανῆλθε στήν ἐξουσία, τόν μαῦρο Ἰούλιο τοῦ ’74, μ’ἕναν μόνιμο (πλέον) φόβο στήν ψυχή του. Τόν στρατό!!! Περισσότερο καί ἀπό τόν ἀφελληνισμόν τῆς παιδείας,τήν διάλυσιν τῆς οἰκονομίας, ὁ στρατός ἦταν συνεχῶς μέσα τους. Ἡ ἀγωνία καί τό “καρδιοχτύπι” τους. Μή τούς ξανασυμβῆ αὐτό πού τούς συνέβη τό ’67. Μή τούς “πιασουν”, πάλι, “στόν ὕπνο”. Μή “τήν ξαναπατήσουν”! Βάλθηκαν, λοιπόν νά τόν ξεκάνουν, ξεχνώντας τό ῥητό “δέν κόβεις τό κλαδί πού κάθεσαι”. 


3 Δεκεμβρίου 2012

Το παράξενο με τους κομμουνιστές...

Το παράξενο δεν είναι που οι κομμουνιστές διέπραξαν τόσες προδοσίες αλλά πως μετά από τόσες προδοσίες υπάρχουν ακόμη κομμουνιστές!!!


Δείτε παλαιότερη ανάρτηση μας με βίντεο - ομιλία για τα γεγονότα των Δεκεμβριανών εδώ.

2 Δεκεμβρίου 2012

Προσωπική αξιοπρέπεια

" Αχ να µπορούσα να σε γυρίσω πίσω στα χρόνια που γεννήθηκες και να σου δείξω όλα εκείνα που απαρνήθηκες΄΄.
Κι' ενώ αρχικά θα θυµηθείς, ίσως, το πατρικό σου σπίτι, τα παιδικά σου χρόνια ή το πρώτο σκίρτηµα της καρδιάς, θα διαπιστώσεις ότι πίσω απ' όλα τούτα, σού γνέφει µυστικά η λησµονηµένη Ιθάκη, ο χαµένος Παράδεισος. Θα διαπιστώσεις πόσο αργά µα σταθερά, µεθοδικά και αποτελεσµατικά δουλεύει το σαράκι της λησµονιάς που οι γνωστοί - άγνωστοι εχθροί σου, έσπειραν µέσ' στο αίµα σου.