19 Μαΐου 2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ 
ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΩΝ ΚΙΝΗΣΕΩΝ 

    Μέσα στο πλαίσιο τῆς γενικότερης τρομοκρατίας, που το μεταπολιτευτικό κράτος ἔχει ἐξαπολύσει προς ἐπηρεασμό τοῦ ἐκλογικοῦ σώματος για την μεταβολή τῶν ἀποτελεσμάτων προς ὤφελος του, ὁ «στρατός τοῦ συστήματος», οἱ ἀναρχοκομμουνιστες, προκαλοῦν και ἐπιτίθενται κατά παντός ἐθνικού.           
  
   Μέσα στο «πνεῦμα» τῆς κυβερνήσεως (Βενιζέλος: να ἐξαλειφθῆ κάθε ἐθνικιστικός θύλακας) και με την ἀνοχή τῶν «δυνάμεων τῆς τάξεως» δημιουργοῦν ἐπεισόδια σε ὅλην την ἐπικράτεια, χωρίς να προκληθοῦν, με θύματα και ἀπειλές, ὕβρεις και ἀφίσες με προτρεπτικό περιεχόμενο σε βίαιες ἐνέργειες κατά προσώπων και δημοτικῶν συνδυασμῶν, που κατά την γνώμην τους, ἐπιλεκτικῶς, συμφωνοῦν με την γνώμην τοῦ ἀντιπροέδρου τῆς κυβερνήσεως.

   Στην Καβάλα νεαρές κοπέλες κακοποιήθησαν και μετεφέρθησαν στο Νοσοκομεῖο, στη Βέροια ἐπετέθηκαν σε γραφεῖα δημοτικῶν συνδυασμῶν, ἐκτύπησαν ψηφοφόρους, ἐπετέθηκαν και ἀπείλησαν ὑποψηφίους και στοχοποίησαν Ἕλληνες πατριῶτες σε ἀφίσες, κατά παράβασιν κάθε νόμου περί προσωπικῶν δεδομένων και ἀσφαλείας τοῦ ἀτόμου. Ἀσύδοτοι, ἀνεξέλεγκτοι, ἀφήνονται ἐλεύθεροι μόλις «συλληφθοῦν» ἀπό τις ἀστυνομικές δυνάμεις, που μονομερῶς ἐνεργοῦσες δίδουν το στῖγμα τοῦ «δημοκρατικοῦ» πνεύματος μέσα στο ὁποῖο ἐνεργοῦν και κινοῦνται.

   Προσπάθεια τῶν ἀναρχοάπλυτων, ἐκτος τοῦ ἐκφοβισμοῦ, ἡ δικαία ἀντίδρασις τῶν ἐθνικῶν δυνάμεων, ὥστε οἱ «δυνάμεις τοῦ νόμου» να σπεύσουν προς ἀποκατάστασιν τῆς…τάξεως συλλαμβάνουσες τους… τελευταίους, ὡς συνέβη εἰς Καλαμάτα κατά ἐλεεινῶς …δημοκρατικό τρόπο.

   Ἐντύπωσιν ὅμως κάνει το προ μηνός, περίπου, ἐπεισόδιον βίας που συνέβη εἰς τον ἀρχισυντάκτην τῆς «Ἐλεύθερης ὥρας», ὅπου ἀπειλούμενος, ἐκτυπήθη μέχρι ἀναισθησίας, ὑπό συμμορίας, κάθε ἄλλο παρά ἀναρχοκομμουνιστικῶν στοιχείων!

   Φαίνεται ὅτι, το κράτος, ἔχοντας καταληφθῆ ὑπό τρόμον για την λαϊκή ὁργή ἡ ὁποία ἀπειλεῖται 
να ἐκφρασθῆ στο ἐκλογικο ἀποτέλεσμα, ἐνεργοποιῆ δυνάμεις παρακρατικῶν, συμμάχων στο σχέδιο κατατρομοκρατήσεως κάθε ἐθνικοῦ στοιχείου, που ἐπιμένει να μάχεται κατά τοῦ προδοτικοῦ, ἀντιλαϊκοῦ, ἁντιεργατικοῦ μεταπολιτευτικοῦ κράτους.

   Ἡ αἰσχρή δολοφονία τῶν δύο ἡρώων ἐθνικιστῶν, δεν φαίνεται ὅτι ἤρκεσε στο κράτος τῆς κάθε προδοσίας, σκανδάλων, ἀνηθικότητος και μίσους κατά ἐργαζομένων και πενομένων τάξεων, ἑνός λαοῦ που παρά τις προσπάθειες 39 χρόνων ἀφελληνισμού τοῦ ἐπιμένει να παραμένει, ἑλληνοπρεπῶς, ὄρθιο!


ΟΡΘΙΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ!

   Ἡ Πατρίς Ἑλλάς εὑρίσκεται εἰς χεῖρας ἀνόμων, που βυσσοδομοῦν κατά τοῦ μέλλοντος και του πεπρωμένου της. Ὅπως ὅμως και ἄλλες φορές στο παρελθόν, ματαιοπονοῦν! Η τρομοκρατία τους ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΑΣΗ. Θα ἔλθη ἡ ὥρα και ἡ μέρα που ὁ ἑλληνικός ἥλιος, λαμπερός και ἐλπιδοφόρος, θα ἀνατείλη στους γαλανούς οὑρανούς.Τότε, ὅλοι αὐτοί, θα τρέμουν και ἡ λαϊκή δικαιοσύνη ἀφεύκτως θα ἐξαντληθή ἐπάνω τους.

ΕΛΛΗΝΕΣ ΛΙΓΟ ΑΚΟΜΗ
ΛΙΓΟ ΑΚΟΜΗ.
Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΘΑ ΕΛΘΗ.
ΖΗΤΩ ΤΟ ΕΘΝΟΣ!
                                                                                   Η Συντονιστική Επιτροπή
                                                                                                             

2 Μαΐου 2014

Κοινό ανακοινωθέν Συντονιστικής Επιτροπής ανεξάρτητων πατριωτικών σωματείων

  Σήμερον, την 26 Ιανουαρίου 2014, αι συνελθούσαι εις την πόλιν της Καβάλας εις κοινήν συνεδρίασιν επί διήμερον Πατριωτικαί Κινήσεις Πολιτών Καβάλας, Αλεξ/πόλεως, Δράμας, Ημαθίας, Εορδαίας, Αθηνών και Ζακύνθου, απεφάσισαν ως κατωτέρω:

    Λόγω της δημιουργηθείσης κρισίμου και επικινδύνου δια την Πατρίδα μας καταστάσεως, η οποία οφείλεται εις την συντονισμένην και από καιρού οργανωθείσαν προδοσίαν κατά του λαού και του Έθνους σε συνεργασία με ξένα κέντρα λήψεως αποφάσεων και συγκροτημάτων τραπεζών, λόγω του ότι τίποτε αυτήν την στιγμήν δεν φαίνεται ως ελληνική λύσις εις το υπάρχον, υπόπτως δημιουργηθέν, ελληνικόν πρόβλημα, αι λαϊκαί – εθνικιστικαί πατριωτικαί δυνάμεις των Πατριωτικών Κινήσεων Πολιτών διαχωρίζουν την θέσιν των προς ό,τι το κράτος αυτό, της ενόχου μεταπολιτεύσεως, από το 1974 και εντεύθεν, ενομοθέτησεν ή συνεφώνησεν ή υπέγραψεν ως συμφωνίες ή συνθήκες κ.λπ. αντιθέτως προς τα συμφέροντα των Ελλήνων, ως ημείς φρονούμεν και πιστεύομεν και δηλούμεν, ως εκ τούτου, κατ’ ανάγκην νομοταγείς αλλ’ ουδέποτε νομιμόφρονες.