13 Δεκεμβρίου 2012

Μία γενναία Ἑλληνίδα καθηγήτρια τῆς γαλλικῆς φιλολογίας


Τό κατωτέρω “βίντεο” ἔλαβε τό πρῶτο βραβεῖο σέ διαγωνισμό, πού προεκήρυξε ἡ Γαλλική πρεσβεία στήν Ἀθήνα σέ ὅλα τά δημοτικά σχολεῖα τῆς χώρας, ὁπού διδάσκεται ἡ γαλλική γλῶσσα. Ἡ ἐπιλογή τοῦ θέματος, ἡ μουσική καί τό “στήσιμο” τοῦ ὅλου θέματος ὀφείλεται στήν ἑλληνόψυχη καθηγήτρια ἀπό τήν Νέα Ἀγχίαλο Βόλου καί στούς μαθητάς της. Ἄς σημειωθῆ ὅτι, ἀπό τούς εἵκοσι βραβευθέντας μαθητάς δημοτικοῦ, πανελληνίως, ἀπό τήν Γαλλική πρεσβεία γιά τίς ἐπιδόσεις τους στή γαλλική γλῶσσα, οἱ ἕξι ἀνήκουν στήν τάξιν τῆς ἀνωτέρω καθηγήτριας. Μετά ἀπό τούς δύο αὐτούς ἐπαίνους τοῦ Γαλλικοῦ κράτους, τό ὑπουργεῖον …  “Παιδείας” τῆς ἀφήρεσε τήν διδασκαλία στίς τάξεις καί τήν τοποθέτησε σέ ὑπηρεσία γραφείου στό νά … σφραγίζει ἔντυπα, ἔγγραφα καί ἐπιστολές.
Γιά ἄλλη μία φόρα ἀποδεικνύεται τό μῖσος τοῦ κοινοβουλευτικοῦ κατεστημένου γιά κάθε ἑλληνικήν πρόκρισιν καί διάκρισιν. Ἐξ’ἄλλου, ὁ Βόλος ἔχει μία ἀρκετά δυνατή μασωνική στοά καί ἑβραϊκή συναγωγή, τήν ὁποίαν πολλές φορές ( πρίν γίνει Ἀρχιεπίσκοπος ) ἐπεσκέφθη ὁ μακαριστός Χριστόδουλος.
Ψηλά τό κεφάλι συμμαχήτρια Ἑλληνίδα καθηγήτρια. Στό τέλος στέκεται ἡ νίκη. Εἴμεθα ὑπερήφανοι γιά σένα.
“Ελληνοκρατία”